SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
6
8
5
4

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC UBMTTQ VN TỈNH BẠC LIÊU

 

 

 

Ban lãnh đạo

Ø Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Hòa

DĐ: 0913.892.207

Ø Phó Chủ tịch

ông Kim Miên

                        DĐ: 0918.777.142

Ø Phó Chủ tịch:

 Nguyễn Thị Mỹ Linh

DĐ: 0962.768.588

Ø Phó Chủ tịch:

ông Trần Doãn Cầm

DĐ: 0918.165.003

Văn phòng – Điện thoại: ĐT: (0781). 3.823.866 – Fax: (0781).3.932.021

Ø Chánh Văn phòng: ông Võ Minh Sơn

                                    DĐ: 0944.666.440

Ø Chức Năng: tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nan tỉnh về công tác tổng hợp, thông tin – lưu trữ, hành chính – quản trị và công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ban Dân chủ - Pháp luật

Ø Trưởng ban: ông Dương Thanh Diền

                             DĐ: 0913.066.997

Ø Chức Năng: tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội.

Ban Tổ chức – Tuyên giáo

Ø Trưởng ban: ông Tiêu Trọng Nghĩa

 DĐ: 0918.987.243

Ø Chức Năng: tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tổ chức, huấn luyện cán bộ, công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ban Phong trào

Ø Trưởng ban: ông Quách Minh Kiệt

DĐ: 0949.099.771

Ø Chức Năng: tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận.

Ban Dân tộc – Tôn giáo

Ø Trưởng ban: ông Bùi Minh Hải

DĐ: 0917.557.755

Ø Chức Năng: tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Dân tộc – Tôn giáo của Mặt trận.