SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
5
6
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 12/08/2013, 17:00

Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận

 

Thực hiện Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT, ngày 23/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 87/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/6/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Công văn số 539/MTTQ-BTT, ngày 29/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 542/MTTQ-BTT, ngày 06/8/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện nội dung các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Nhằm cụ thể hóa 06 nội dung chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã ban hành kèm theo Quyết định số 1761/QĐ-MTTW-BTT, ngày 10/01/2013 và được khái quát thành 06 tiêu chí cơ bản cho cá nhân thực hiện gồm:

            1. Chủ động học tập, rèn luyện;

            2. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao;

            3. Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc;

            4. Hết lòng phấn đấu vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân;

            5. Tự phê bình và phê bình giúp đỡ nhau tiến bộ;

            6. Đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế.

            Đối tượng áp dụng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Căn cứ hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT, ngày 23/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, tổ chức triển khai, thực hiện sâu rộng trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở theo các tiêu chí và nội dung, bản tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận. Đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Khánh Hải – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 9712 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày