SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
6
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 30/01/2015, 09:40

Triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong hệ thống Mặt trận

Nhằm tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh; đồng thời phát động nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại điểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 22/01/2015 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, triển khai Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong hệ thống Mặt trận với các nội dung:

1. Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 15/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh” và Kế hoạch Đại hội của địa phương gắn với tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

2. Tuyên truyền các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, Đại hội lần thứ XII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào dự thảo bổ sung, phát triển Cương lĩnh, các văn kiện của Đảng; gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Quyết định số 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cụ thể: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp thông qua các hình thức như: Diễn đàn, tọa đàm, họp dân, sinh hoạt lệ …

3. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền những thành tựu quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước cũng như của tỉnh sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là những thành tựu của đất nước, của tỉnh, địa phương đạt được trên các lĩnh vực 5 năm qua như: trong đầu tư chỉnh trang, phát triển đô thị, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch; trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với nước; trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội;… Đồng thời, nhận thấy và chia sẽ những khó khăn, thách thức cần vượt qua trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới và bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới để phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

5. Đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền biểu dương những điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. Đặc biệt là gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động.

6. Khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay. Những kết quả trong công tác xây dưng Đảng, nhất là những đổi mới nổi bật về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; những nổ lực trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là những kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với những kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

7. Tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

8. Nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… để đảm bảo Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Trọng Nghĩa - MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 6802 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày