SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
7
9
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 24/02/2017, 15:30

Kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc thông qua Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung vào các nội dung sau:

 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong thời gian qua, để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính chính trị trong tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Quyết định, Quy định, Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh như: Quyết định số 1866-QĐ/TU ngày 20/6/2013 của Bna Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 2082-QĐ/TU ngày 30/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, ban cán sự đảng ở tỉnh Bạc Liêu; Quy chế số 06-QC/TU ngày 19/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trao đổi thông tin giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Quyết định số 2069-QĐ/TU ngày 09/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;... Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã ban hành Quy chế hoạt động, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, quy định mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Đảng đoàn HĐND tỉnh, với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Đảng đoàn, ban cán sự đảng các sở, ngành cấp tỉnh và với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; quan hệ giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Đảng đoàn các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trong từng giai đoạn mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; phát huy tính năng động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và nội dung hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng quan liêu, hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc theo tinh thần Chương trình hành động số 52-CT/TU ngày 12/7/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trinh (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội”. Nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc với nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và sinh hoạt Đảng của từng đảng viên ở Mặt trận Tổ quốc được xác định rõ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 2479, ngày 16/5/2014 về Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong tỉnh; Quyết định số 1480, ngày 19/5/2014 về ban hành Quy chế Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;… Kết quả, cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận cùng cấp triển khai được 172 cuộc, có 8.970 lượt cán bộ chủ chốt cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham dự.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận tập trung hướng về cơ sở. Số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từng bước mở rộng theo hướng tăng thêm người tiêu biểu trong các giai tầng xã hội; các chức danh trong Ban Thường trực, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Công tác Mặt trận cũng được kịp thời bổ sung đủ số lượng. Hàng năm thực hiện tốt công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở…, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 242 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày