SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
9
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 15/03/2017, 13:50

Hoạt động Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc năm 2017

 

 Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hưởng ứng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận đọng lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2017 như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động.

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên tuyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên… qua đó tăng cường vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sản xuất xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT ngày 24/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

- Tuyên truyền về việc tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển và xây dựng quê hương, đất nước; phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tuyên truyền phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

- Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh trong năm 2017; tuyên truyền, vận đồng các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng phong trào thi đua  Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh.

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước và các mô hình hoạt động hiệu quả trong việc phát huy sự sáng tạo và vai trò tự quản của nhân dân ở các địa phương.

- Tuyên truyền vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”, góp phần nâng cao hiệu quả việc chăm sóc sức khoẻ của nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn với tuyên truyền các hoạt động chăm lo người nghèo, phối hợp vận động các nguồn lực xã hội đóng góp giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

3. Tuyên truyền phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

- Tuyên truyền các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát và phản biện xã hội; đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; gắn với tuyên truyền công tác tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2020; sơ kết, tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch của chính quyền.

4. Tuyên truyền việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 04 - CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động đoàn kết hữu nghị, hoà bình, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh ta với các tỉnh, thành phố của các nước láng giềng. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

5. Tuyên truyền về việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với Kết luận số 16-KL/TU ngày 08/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 52-Ctr/TU ngày 12/7/2010 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy (XIII) thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 290 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày