SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
6
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 29/05/2017, 13:35

Mặt trận Tổ quốc với phong trào phòng, chống tội phạm

 

Năm 2016, tỉnh Bạc Liêu xãy ra 577 vụ, liên quan đến 604 đối tượng tội phạm trật tự xã hội; 94 vụ, bắt xử lý 181 đối tượng có liên quan tới ma túy; 13 vụ, 16 đối tượng tội phạm về kinh tế…Căn cứ kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 2017. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở, địa bàn dân cư lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm góp phần nâng cao kiến thức, bồi dưỡng năng lực tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm cho cán bộ cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và quần chúng nhân dân trong việc đề cao cảnh giác phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nhất là Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 07/KH-TU, ngày 02/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 17/KH-TU, ngày 24/6/2013 của Tỉnh ủy xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng, củng cố các mô hình phòng, chống tội phạm ở khu dân cư, từng bước làm dừng, làm giảm tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân…Tập trung vận động mọi người, mọi nhà tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ngăn ngừa, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, để mọi người thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình tích cực tham gia, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong từng thành viên hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở tôn giáo, đồng bào dân tộc…Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm; điển hình nhân rộng mô hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…  

Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác điều tra, khảo sát cơ bản, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn, phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm xảy ra tại địa phương, qua đó, xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn dân cư. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết về việc hưởng ứng thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm gắn với việc đăng ký xây dựng, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Gia Minh


Số lượt người xem: 131 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày