SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
2
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 29/05/2017, 13:45

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh

 

Những năm qua, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, đạt được nhiều kết quả to lớn...Phong trào đã phát huy được sức mạnh, tính tích cực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh.

Tính đến nay toàn tỉnh đã công nhận được 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 17/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 196.145/196.990 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư.

Từ khi tiếp thu các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đến cuối 2016, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” được trên 806 tỷ đồng; trong đó, quỹ “Vì người nghèo” được 126 tỷ triệu đồng (cấp tỉnh trên 76 tỷ đồng, cấp huyện trên 30 tỷ đồng, cấp xã trên 18 đồng), đã xây dựng 6.533 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ mỗi căn trị giá từ 18 đến 30 triệu đồng.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có lúc, có nơi chưa thật sự thường xuyên, sâu sát; việc phối hợp giữa chính quyền với ủy ban MTTQ và các đoàn thể ở nhiều địa phương thiếu đồng bộ, còn chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động, do vậy, hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tối đa các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở; một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức chưa đầy đủ về xây dựng Nông thôn mới, chưa tạo được phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giữa các địa phương, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quán triệt trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, đó là:

Một là, Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;

Hai là, Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái;

Ba là, Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;

Bốn là, Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

Năm là, Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 5 nội dung trên, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tmột số mặt công tác sau:

Thứ nhất: Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền với ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp; bảo đảm cơ chế và điều kiện để ủy ban MTTQ cùng cấp triển khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã và ấp, khóm.

Thứ hai: Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các địa phương. Xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên.

Thư ba: Chính quyền các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Kịp thời giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện để ủy ban MTTQ các cấp triển khai cuộc vận động đến ấp, khóm.

Thứ tư: Đảng đoàn MTTQ tỉnh thông qua Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt việc xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch triển khai cuộc vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động.

Thứ năm: MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tạo sự chuyển biến cho mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của toàn dân thực hiện cuộc vận động.

Thứ sáu: Đổi mới nội dung và phương thức công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong cộng đồng, nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động sâu trong đoàn viên, hội viên đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện nội dung cuộc vận động, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

Bảy là: Thực hiện có hiệu quả việc phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp trong tỉnh; công tác giám sát, phản biện xã hội. Phát huy quyền làm chủ của người dân, gần dân, sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về những nguyện vọng, đề xuất chính đáng và những sáng kiến của nhân dân.

Trọng Nghĩa - MTTQ tỉnh

 


Số lượt người xem: 142 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày