SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
7
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 29/05/2017, 14:05

Ban Thường trực và Ban Dân tộc triển khai Chương trình phối hợp công tác

 

Để phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Ban Dân tộc các cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/5/2017, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.

Trong 5 năm qua, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả như: Chương trình 135 của Chính phủ đã hỗ trợ 96,549 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nâng cấp và sữa chửa nhiều nhà văn hóa; hỗ trợ cây, con giống, vật tư, máy móc thiết bị để phát triển sản xuất với số tiền 15,585 tỷ đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ đất ở cho 318 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với số tiền 9.540 triệu đồng và các chính sách khác hỗ trợ hàng chục tỷ đồng đào tạo sinh viên theo chế độ cử tuyển, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số… được triển khai thực hiện đến các đối tượng thụ hưởng, đã góp phần thay đổi diện mạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, cuộc sống được nâng lên, nhiều hộ nghèo đã có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2012 là 23.516 hộ (theo tiêu chí cũ), xuống còn 4.431 hộ nghèo (theo tiêu chí mới) năm 2016.

Chương trình phối hợp Giai đoạn 2017 - 2022, Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh; xem xét cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của chính sách, pháp luật.

Phối hợp thực hiện tốt các chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ; và chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; duy trì tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 đúng theo quy định.

Phối hợp tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân về công tác dân tộc; trao đổi kinh nghiệm quản lý Nhà nước, công tác vận động quần chúng đối với đồng bào dân tộc; phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác tập huấn, bồi dưỡng công tác dân tộc; trao đổi, thông báo thông tin về tình hình dân tộc, các tài liệu, báo cáo chuyên đề về công tác dân tộc theo định kỳ hằng quý, sáu tháng, một năm.

Phối hợp sơ, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến; nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc.                                                                                

Thông qua nội dung chương trình phối hợp này, hằng năm hai cơ quan sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đồng thuận, hưởng ứng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đào Sơn - Ủy ban MTTQVN tỉnh


Số lượt người xem: 155 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày