SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
5
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 29/05/2017, 14:30

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng. Người cho rằng:
- Đoàn kết làm ra sức mạnh.
- Đoàn kết là then chốt của thành công.
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công.

 

Thật vậy, chính nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh bại những kẻ thù xâm lược tàn bạo và lập nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh không ngừng tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, nhất là để phù hợp với các nội dung, yêu cầu thực tiễn đạt ra. Chính vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phải chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động sâu rộng từ nông thôn, đến thành thị, các hộ gia đình, từ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, giúp nhau trong mọi lĩnh vực; chăm lo, bảo về quyền lợi, hợp pháp chính đáng cho nhân dân. Từ đó, phát huy vai trò dân chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả trong việc giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhất là sau 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong việc quy tụ, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động:  Sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Thông qua cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo và được xã hội đồng thuận cao. Kết quả, sau 20 năm tái lập, toàn tỉnh đã vận động tiền mặt Quỹ “Vì người nghèo” trên 190 tỷ đồng, giúp hộ nghèo về vốn, phương tiện sản xuất, cây, con giống… góp phần giảm hộ nghèo từ 29% vào năm 1997 xuống còn 2,65% (Theo tiêu chí cũ) và 12,24% (Theo tiêu chí mới); hỗ trợ xây dựng 37.363 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; sửa chữa 573 căn; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, cây, con giống; khám chữa bệnh, tặng quà Tết cho hộ nghèo…với tổng số tiền trên 175 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 99 tỷ đồng, xây dựng và ban giao 5.795 căn, hỗ trợ sửa chữa 1.104 căn cho gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm chỉ đạo: “Lấy đoàn kết dân tộc làm động lực; lợi ích nhân dân làm điểm tương đồng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh làm nội dung; lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương châm”. Đến nay toàn tỉnh đã công nhận được 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 17/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 196.145/196.990 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư. Đồng thời, sau 05 năm triển khai và thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy phong trào đạt một số kết quả sau: Toàn tỉnh có 10/49 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 09/49 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 20/49 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 10/49 xã đạt 05 - 09 tiêu chí. Tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch an toàn chiếm 77%; hộ có hố xí hợp vệ sinh chiếm 39,67%; 31 xã có tổ chức thu gom rác thải thường xuyên; thành lập được 469 tổ tự quản ATGT; với 2.345 thành viên; 169.806/196.627 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT; công nhận 461 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và 427 khu dân cư không có mại dâm, ma túy…

Trong thời gian tới, để phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thiết nghĩ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần quan tâm một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; hướng các hoạt động về cơ sở.

2. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cáccuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”; phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; đản bảo môi trường, trật tự an toàn giao thông…

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Kim Tuyến - MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 187 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày