SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
7
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 08/12/2017, 15:05

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

 

Trên cơ sơ Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW ngày 19/01/2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đạt kết quả như sau:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, thành phần gồm: các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng dân gian và các Hội kiến họ người Hoa, có 215 đại biểu dự (Trong đó, có 170 vị là chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo).

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tuyên truyền, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động ... Kết quả, tổ chức tuyên truyền được 14.164 cuộc, có 609.168 lượt người dự (Trong đó, có 752 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiến hành chủ trì và giám sát 03 cuộc: Giám sát kết quả đỡ đầu hộ nghèo năm 2016 của các sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Giám sát việc thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (giám sát theo Chương trình phối hợp số 01/CTPH/MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS ngày 27 tháng 5 năm 2015 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh).

MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp nhận 211 đơn thư khiếu nại, phối hợp với chính quyền giải quyết dứt điểm 121 đơn, hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 88 đơn; 02 đơn đang xác minh làm rõ. MTTQ và Ban Thanh tra nhân dân cơ sở tham gia giám sát và hòa giải thành 525/644 đơn đạt tỷ lệ 81,52%. Định kỳ thông tin, báo cáo đúng theo quy định.

100% cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đều có bản cam kết với chi bộ, cơ quan mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa”.

Nhìn chung, trong thời gian qua Đảng đoàn, Chi ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn chủ động cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện khá đồng bộ, đảm bảo đúng nội dung, mục đích yêu cầu của Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đề ra. Từ đó, tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhiều năm qua. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở một số nơi còn thiếu chủ động trong việc phối hợp triển khai học tập, quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Từ đó, ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trọng Nghĩa – MTTQVN tỉnh


Số lượt người xem: 259 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày