SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
5
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 25/01/2018, 13:10

Những kết quả nổi bật công tác Mặt trận năm 2017

 

Năm 2017 là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV…Là năm các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh việc “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Là năm có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh… Đối với tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức nhiều hoạt động trong đó tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017); đăng cai tổ chức lễ hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ… Từ những đặc điểm như vậy, cho nên về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh nổ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2017, được thể hiện qua một số kết quả nổi bật sau:

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, khối Đại đoàn kết toàn dân ở địa phương tiếp tục tăng cường và mở rộng.

Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động ... Kết quả tổ chức tuyên truyền được 15.652 cuộc, có 559.435 lượt người dự.

Triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam phát động. 

Phối hợp bình xét tổ chức công nhận mới 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3.159 hộ gia đình văn hoá. Tính đến nay toàn tỉnh đã công nhận được 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 17/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 11/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; đang làm thủ tục, hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới; 190.460/199.577 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư (So với năm 2016, xã đạt chuẩn nông thôn mới 02, gia đình văn hoá tăng 3.159 hộ).

Phối hợp tuyên truyền vận động sâu rộng từ trong nội bộ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân... Tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” trên 90 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 816 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 10 tỷ 214 triệu đồng; thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” do Mặt trận Trung ương phát động và Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2017 của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, đã trao vốn, con giống, cây giống và phương tiện sản xuất cho 4.825 hộ nghèo, số tiền trên 15,677 tỷ đồng. Kết quả, năm 2017 giảm 7.099/4060 hộ, đạt 174% kế hoạch đề ra.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội.

Tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến nhân dân báo cáo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông báo Hội đồng nhân dân cùng cấp, nhất là những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm.

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát năm 2017 được 3 cuộc, với các nội dung liên quan đến việc đỡ đầu hộ nghèo; các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại một số Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua giám sát cũng đã phát hiện nhiều vấn đề còn bất cập, đã kiến nghị UBND các địa phương, UBND tỉnh xem xét xử lý và đã được UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở, ngành, các địa phương có liên quan và thông báo cho MTTQ tỉnh biết để theo dõi giám sát, sau giám sát của Mặt trận. Đồng thời, tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát một số Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp

Hướng dẫn MTTQ các cấp và phối hợp với các tổ chức thành viên, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân gửi Ban Thường trực để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam”. Xây dựng đề án vị trí việc làm và sắp sếp đội ngũ cán bộ đến năm 2021.

Tổ chức thành công Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần II, năm 2017 (cấp huyện và cấp tỉnh). Kết quả, cấp huyện có 64 đội tham gia với 320 thí sinh và trên 870 cổ động viên tham dự; cấp tỉnh có 07 đội tham gia với 35 thí sinh và trên 200 cổ động viên tham dự.

Tóm lại, Với quan điểm chỉ đạo: “Lấy đoàn kết dân tộc làm động lực; lợi ích nhân dân làm điểm tương đồng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh làm nội dung; lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương châm”. Trong năm 2017 công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất do cấp uỷ phân công. Có thể nói, năm qua là một năm mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, tạo được đồng thuận cao trong xã hội.

Trọng Nghĩa Mặt trận Tổ quốc tỉnh  


Số lượt người xem: 185 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày