SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
4
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 24/05/2018, 13:40

Phòng, chống tội phạm lồng ghép vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

 

Công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành trực tiếp của chính quyền, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nồng cốt, vai trò của MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tham gia đấu tranh ngăn chặn phòng, chống tội phạm là quan trọng và cần thiết, nhằm góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Việc triển khai các hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm phải được thực hiện đồng thời với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào, các cuộc vận động khác của MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn dân cư vì địa bàn dân cư là địa bàn dễ phát hiện tội phạm nhất, chính quyền cơ sở cùng quần chúng nhân dân chính là bộ phận quan trọng tham gia có hiệu quả vào công tác giữ gìn trật tự ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy trong năm qua, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội tái hòa nhập cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư. Nhất là phát huy có hiệu quả vai trò của các lực lượng cốt cán, nhóm tiêu biểu, vai trò nòng cốt của các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc, cộng đồng dân cư… bên cạnh đó, việc đưa nội dung phòng, chống tội phạm vào trong tiêu chí thực hiện Quy ước khu dân cư sửa đổi theo 05 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ( trước kia là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”) cũng phát huy hiệu quả tích cực đã tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà tự động viên nhau để thực hiện quy ước đã ký kết với chính quyền địa phương và  xem đây cũng là tiêu chí quan trọng để cuối năm được công nhận, tái công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa. Qua đó, có nhiều mô hình tự quản của nhân dân đem lại hiệu quả rất tích cực như: Mô hình “Tổ tự quản về ANTT trong phật tử”; mô hình “Câu lạc Bộ Người Khmer 3 tích cực”; mô hình “Câu lạc bộ Nữ giáo dân tự quản”; mô hình “Giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT”; Mô hình “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT trong đồng bào Khmer”; Mô hình “Phòng, chống các tệ nạn xã hội gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương”… đã góp phần cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh trong năm 2017, bình xét tổ chức công nhận mới 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3.159 hộ gia đình văn hoá. Tính đến nay toàn tỉnh đã công nhận được 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 17/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 11/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 190.460/199.577 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư (So với năm 2016, xã đạt chuẩn nông thôn mới 02, gia đình văn hoá tăng 3.159 hộ). Từ kết quả trên, đã cho thấy vai trò xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến, đang phát huy hiệu quả và được tiếp tục nhân rộng… Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh đang dự thảo kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phát động nhân dân tích cực tham gia đăng ký xây dựng và phấn đấu giữ vững danh hiệu gia đình, ấp, khóm văn hóa bằng việc thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 05 tiêu chuẩn ấp, khóm văn hóa và các tiêu chuẩn về gia đình, ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, đặc biệt là thực hiện tốt quy ước khu dân cư, quy ước do nhân dân trao đổi thống nhất thực hiện.

Tuy nhiên tình hình tội phạm hiện nay diễn biến rất phước tạp, bên cạnh đó Công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; công tác tuyên truyền, vận động tuy đã có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đủ mạnh, chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới; việc phát huy vai trò của người tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật hiệu quả thấp. Việc nhân rộng các mô hình tự quản về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nhiều nơi kinh phí chưa được quan tâm để đảm bảo cho hoạt động, nhất là ở cơ sở. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả, chất lượng hơn. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự giám sát của HĐND, quản lý điều hành của UBND các cấp; xác định công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, dựa vào tai mắt của nhân dân là chính, lấy dân làm gốc. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, trong đó ngành công an đóng vai trò nòng cốt, xây dựng quy chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm có hiệu quả, mô hình khu dân cư bảo đảm an toàn về an ninh trật tự…, cụ thể hóa các tiêu chí: hộ gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự vào thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền và các ngành có liên quan để tư vấn tâm lý cho các đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, tích cực khuyến khích họ tham gia các hoạt động tại cộng đồng; tạo điều kiện họ được vay vốn phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; huy động các nguồn xã hội hóa trong việc hỗ trợ, tạo việc làm; khuyến khích các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp nhận những người đã từng lầm lỗi nay đã hoàn lương …Chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng vi phạm pháp luật của địa phương, vận động gia đình, người thân giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ; ở các khu dân cư đặt thùng thư tố giác tội phạm tại trụ sở khóm, ấp, Ban công tác Mặt trận phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, cảnh sát khu vực tổ chức xây dựng, thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm để nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp xã phối hợp với lực lượng công an thống nhất quy trình đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm; có biện pháp bảo đảm an toàn, giữ bí mật thông tin cho người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; có quy trình giám sát việc xử lý vụ việc sau khi có tố giác tội phạm; Tiếp tục phát huy các tổ tự quản về an ninh trật tự; phát huy những người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, thông qua đó để tuyên truyền, vận động họ hàng, dòng tộc, đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số ý thức trách nhiệm trong giáo dục con, cháu không vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội, nhằm góp phần ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn; Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội.

Gia Minh


Số lượt người xem: 110 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày