SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
2
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 24/05/2018, 09:55

Thi đua kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 18/5/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 823/MTTQ-BTT ngày 18/5/2018 về phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở với một số nội dung như sau:

 

1. Nội dung thi đua

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; phát huy vai trò đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, tác dụng của phong trào yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) bằng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả và sức lan toả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) bằng các phong trào thi đua thiết thực; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

2. Hình thức tổ chức

- Tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình với các hình thức như: Tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong đợt thi đua và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp sinh nhật Bác 19/5, Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6/2018.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực với các nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.   

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh lãng phí. Thông qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kim Tuyến


Số lượt người xem: 118 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày