SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
6
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 13/07/2018, 13:25

MTTQ với 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng

Sau 10 năm triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng, nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đạt được một số kết quả đáng phân khởi.

 

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước, từ đó đã tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn làm cầu, đường, trường học trị giá hàng trăm tỉ đồng: Tuyên truyền, vận động quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” được trên 821 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, bàn giao 9.430 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà đồng đội và nhà theo Quyết định 167, 67, 33 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm, đời sống về vật chất, tinh thần của hộ nghèo không ngừng được nâng lên. Diện mạo nông thôn, các xã vùng sâu, vùng xa thay đổi ngày càng rõ nét; người nghèo được hỗ trợ cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng; một số nhu cầu xã hội cơ bản của người nghèo bước đầu đáp ứng; góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình của Ban chỉ đạo tỉnh đề ra. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh về đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận danh hiệu huyện, xã nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 19/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 16/49 xã đạt 19 tiêu chí (Trong đó, có 13 xã có quyết định công nhận xã nông thôn mới); 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 190.460/199.577 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Một số nơi nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” chưa thật sự sâu sắc, toàn diện; sự phối hợp của các tổ chức thành viên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện có lúc chưa chặt chẽ và thường xuyên.

MTTQ một số nơi thiếu chủ động và thiếu thường xuyên trong việc phối hợp tổ chức triển khai, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, các vấn đề như tư vấn học nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; một số chính sách đặc thù chưa đến được với mọi người dân nông thôn. Một bộ phận lao động nông thôn việc làm chưa ổn định, nhiều lao động thiếu việc làm, không có việc làm thường xuyên, năng suất thấp, thu nhập thấp; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm; một số chính sách an sinh xã hội đã được ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống, số lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp; bảo hiểm y tế tự nguyên chưa cao...

Chất lượng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, đôi khi còn mang tính hình thức; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư đôi lúc chưa được phát huy, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình hình tội phạm, ma túy, mại dâm, trộm cắp, mua bán số đề, mê tín dị đoan, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường còn diễn ra phức tạp. Trong khi đó, các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các nội dung cuộc vận động đã thể hiện khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội, QPAN.

Trọng Nghĩa-MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 69 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày