SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
6
2
3
Tin tức - Sự kiện Chủ Nhật, 30/06/2019, 14:50

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa Chương trình hành động Đại hội IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, qua đó phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn kết chặt chẽ với các nội dung chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Từ đó, tạo được sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 tiêu biểu trên các hoạt động sau:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động, hình thức tuyền truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV); Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 18-NQ/TW hội nghị Trung ương 6 khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng. Phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng giúp đỡ, động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt phù hợp với luật pháp, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của các tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo đào tạo tu sỹ, thuyên chuyển, bổ nhiệm, tấn phong chức sắc, xây dựng, trùng tu cơ sở thờ tự và tổ chức các ngày lễ hội phù hợp với đạo và quy định của pháp luật. Đa số các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đoàn kết, gắn bó với dân tộc, sống “Tốt đời - Đẹp đạo”.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai và phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 bình xét và tổ chức lễ công nhận mới 06 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 19 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 24 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 3.548 gia đình văn hóa.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động và phân bổ trên 08 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.227 hộ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn và hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc, các tỉnh Miền Nam Trung bộ bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Phối hợp thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Kết quả đã vận động xây dựng, sửa chữa 5.131 căn nhà tình nghĩa...

3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Thực hiện tốt việc tiếp công dân và đã nhận được 1.158 đơn yêu cầu, khiếu nại của công dân. Qua đó, hướng dẫn, có văn bản chuyển 487 đơn của công dân đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, phối hợp giải quyết dứt điểm được 593 đơn, còn lại 78 đơn đang phối hợp với chính quyền xem xét giải quyết. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm tham gia hòa giải và giám sát hòa giải 2.422/3.169 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, tỷ lệ hòa giải thành đạt 76,42%. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2479 và 2480 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn được củng cố, đảm bảo đủ biên chế và tiêu chuẩn theo quy định. Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, bổ sung. Đồng thời, củng cố, bổ sung kiện toàn các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp luôn được quan tâm thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều là Ủy viên Ban Thường vụ hoặc cấp Ủy viên cùng cấp. Các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh được thành lập và phát huy được vai trò tư vấn trên một số lĩnh vực. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận được quan tâm thực hiện.

Bộ máy tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được đổi mới, hiệu quả và nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham gia giải quyết tốt một số vấn đề bức xúc có liên quan đến tôn giáo, dân tộc và trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình chung.

Thiết nghỉ để thực hiện tốt hơn công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần quan tâm một số nội dung sau:

Thứ nhất, Phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận. Không chỉ các tổ chức, cá nhân trong Mặt trận mà tất cả các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phải thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận thì mới cùng làm, cùng chịu trách nhiệm và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo, hiệu quả trong công việc.

Thứ hai, Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải lắng nghe ý kiến của dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, để Mặt trận thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả.

Thứ ba, Vai trò của Mặt trận được phát huy hay không là nhờ vào sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Mặt trận phải thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động với các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền các cấp để tạo ra cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận. Định kỳ xây dựng chương trình, kiểm tra đôn đốc và giám sát việc thực hiện công việc của các bên có liên quan.

Thứ năm, Không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Mời gọi các lực lượng xã hội chung sức, chung lòng, góp phần việc chăm lo công tác Mặt trận. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Mặt trận các cấp, phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Tiêu Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh

  


Số lượt người xem: 109 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày