SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
5
7
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 07/06/2013, 07:55

Vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh góp phần quan trọng đưa “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”

 

Văn hóa là khái niệm chỉ nếp sống, lối sống, đạo đức xã hội…Nói đến văn hóa là nói đến con người, nói đến việc phát huy các năng lực bản chất của con người nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Cơ sở của mọi hoạt động văn hóa là khác vọng hướng tới tính Chân - Thiện - Mỹ. Văn hóa là môi trường để hình thành nuôi dững nhân cách, văn hóa thẩm thấu trong bất kỳ hoạt động nào của con người, trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, ứng xử, giao tiếp… Hoạt động văn hóa rất đa dạng, phong phú như hoạt động về giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật …

Nhận thức đúng đắn về quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa và vai trò của văn hóa “là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực phát triển”. Thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đưa “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”. Sau 18 năm triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với việc phối hợp triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích yêu cầu nội dung của cuộc vận động, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của đại bộ phận các giai tầng trong xã hộ thực hiện. Từ những nội dung của cuộc vận động đã được triển khai góp phần đáng kể trong việc xây dựng và hình thành nhân cách con người Bạc Liêu, trên cơ sở phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Bạc Liêu xưa, kết hợp với những giá trị văn hóa văn minh nhân loại, xây dựng phong cách con người Bạc Liêu ngày nay là “ Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa ứng xữ trong giao tiếp, văn hóa kinh doanh, mua bán tạo nên ấn tượng đẹp cho mọi người, nhằm thu hút họ đến với Bạc Liêu giao lưu, học tập, tham quan, nghĩ ngơi, mua sắm, đầu tư…; gắn với việc tuyên truyền, giáo dục cho mọi người tinh thần yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc; ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung của tập thể; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương và quy ước công đồng.

Việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nêu trên đã nâng cao được chất lượng gia đình văn hóa, vì đây là cội nguồn để xây dựng xã hội văn hóa. Bởi gia đình là cộng đồng xã hội thu nhỏ, là tế bào của xã hội. Sự gương mẫu của ông, bà, cha, mẹ; hoà thuận, hiếu thảo của con cháu; nếp sống văn minh, lối sống giản dị, trong sáng; quan hệ xóm làng có tình nghĩa, thủy chung, lòng thương yêu, giúp đỡ mọi người, tính cần cù chịu thương, chịu khó; ý thức pháp luật và tính tự quản cộng đồng của gia đình…góp phần quan trọng cho sự ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội văn hóa, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Chính những điều đó, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng Vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng đưa “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”. Chính vì vậy, quan điểm “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã phát biểu và quan niệm là có cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của Bạc Liêu. Trong thời gian tới để “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” một cách bền vững hơn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phải ra sức phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, những lợi thế tỉnh nhà và cần có những giải pháp đồng bộ và bước đi thích hợp, đúng quy luật thì sự phát triển đó sẽ nhanh, chắc và  bền vững hơn.

Trọng Nghĩa – Ủy ban MTTQ tỉnh

      


Số lượt người xem: 704 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày