SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
3
0
0
9
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 24/03/2016, 13:50

Mặt trận Tổ quốc với công tác tuyên truyền bầu cử

 

Nhằm góp phần làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp. Ngày 04/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT về “Tuyên truyển cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” tập trung vào các nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (trước, trong và sau cuộc bầu cử). Phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

2. Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt, là tuyên truyền một số điểm mới trong Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị.

3. Tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.  

4. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới.

5. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

6. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, mạng đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia đi bầu cử đầy đủ. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

7. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Phòng, chống tội phạm”; nâng cao ý thức đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại, gây rối, làm mất an ninh, trật tự của các tế lực thù địch, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp.

8. Công tác tuyên truyền vận động cần tập trung đậm nét cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ngay từ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến sau khi kết thúc bầu cử một tháng.

Kim Tuyến –MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 722 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày