SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
2
1
9
0
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 24/03/2016, 13:55

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và đẩy mạnh tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân. Ngày 20/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch số 39/KH-MTTQ-BTT về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” tập trung cào một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 của từng địa phương, đơn vị.

2. Phối hợp với tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016 - 2021) và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chủ đề năm 2015 và các năm trước đây gắn với 12 chủ đề theo tinh thần Chỉ thị 07 và Kết luận 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong sinh hoạt chuyên đề ở các chi đoàn, chi hội, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị… Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát và phản biện xã hội; đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; phối hợp tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

4. Thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo tinh thần Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

5. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng cho những tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, mạnh dạng phê bình, nhắc nhở những tập thể, tổ chức và cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị nêu trên.

6. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung Kế hoạch này vào các buổi thảo luận, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ thông qua các cuộc sinh hoạt của Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; tuyên truyền trên các ấn phẩm, tạp chí, bản tin và Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về các nội dung Chỉ thị 03, Chỉ thị 07, chú ý tính liên tục, kế thừa và phát huy các giải pháp đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua.

Kim Tuyến –MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 398 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày