SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
2
1
8
9
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 21/03/2013, 07:35

Công tác Tuyên giáo của MTTQ tỉnh Bạc Liêu năm 2013

 

Thực hiện hướng dẫn số 80/HD-MTTW-BTT, ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nhiệm vụ công tác Tuyên giáo. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành Hướng dẫn số 16/HD-MT, ngày 14/3/2013 về công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc năm 2013 tập trung một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tuyên truyền việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Tuyên truyền về kết quả hoạt động Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

5. Tuyên truyền về tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm bồi dưỡng chính trị của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mới sang làm công tác Mặt trận ở cơ sở và cử cán bộ Mặt trận tham gia Hội thi nghiệp vụ chuyên môn do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức.


Số lượt người xem: 1437 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày