SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
2
1
9
0
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 07/06/2013, 07:45

Tỉnh Bạc Liêu với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

 

Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai thực hiện khá đồng bộ trên địa bàn tỉnh từ những năm 1995. Đặc biệt là từ khi tỉnh Bạc Liêu tái lập, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu đề xuất Ban thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18/3/1997 tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động và thành lập Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách quyết liệt và có hiệu quả.

Nhìn chung, Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh Bạc Liêu từng bước đi vào chiều sâu, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng lên, khẳng định đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc và lâu dài, nội dung chính của cuộc vận động là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các tổ chức thành viên của Mặt trận, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, phát động phong trào “Xây dựng gia đình, khóm, ấp văn hóa”, hướng dẫn xây dựng “Quy ước khu dân cư” đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; hướng dẫn mọi người ý thức xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa… Mặt khác, thông qua cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư; quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện khá tốt, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên; đời sống nhân dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm; tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư được khẳng định; các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống được bảo tồn và phát huy; ý thức tự quản của cộng đồng dân cư được nâng lên, tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội giảm đáng kể, từ đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, việc thay đổi tên gọi, điều chỉnh, bổ sung nội dung cuộc vận động, việc bình xét, đề nghị công nhận gia đình, ấp khóm văn hóa trước đây do ngành văn hóa chủ trì nay giao Ủy ban MTTQ cơ sở phụ trách là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, song bước đầu cũng gặp khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện ở cơ sở. Nhưng với sự nổ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, có thể nói rằng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  tỉnh Bạc Liêu đã thật sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân. Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 495/518 khu dân cư và 184.558/191.567 gia đình đạt chuẩn văn hóa; 518/518 khu dân cư tiên tiến; 05 xã, phường thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 457/518 khu dân cư đã xây dựng được quy ước và triển khai ra dân thực hiện. 

Đạt được kết quả trên phải khẳng định rằng: Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu xác của Tỉnh ủy, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên nổ lực tuyên truyền vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện cuộc vận động ngày càng đông và hiệu quả. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn mới và thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban thường Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở trong việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa Cuộc vận động theo Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 và kế hoạch số 06/UBND ngày 7/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2012-2015 thật sự sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân biết để tạo ra sự đồng thuận tổ chức thực hiện. Có như thế, nâng cao hiệu quả và chất lương cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở tỉnh Bạc Liêu thật sự đáp ứng với giai đoạn hiện nay.

Trọng Nghĩa – Ủy ban MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 803 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày