SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
6
1
4
Thông báo Thứ Năm, 21/03/2013, 07:45

Một số nội dung về công tác Dân tộc, Tôn giáo của MTTQ tỉnh Bạc Liêu trong năm 2013

 

Để góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Trong năm 2013, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đề ra một số nội dung trọng tâm về công tác dân tộc, tôn giáo, để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện như sau:

I- VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC:

1- Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc hiểu và chấp hành đúng Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng thời vận động đồng bào các dân tộc đồng thuận, hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của địa phương.

2- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ chính trị và các văn bản của tỉnh “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”, theo Công văn số 124/CV-MT ngày 28/5/2010 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

3- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 20/CTrPH-MTTQ-BDT, ngày 18/6/2012 giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012 - 2016, trong đó phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Ban Dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố.

4- Phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan triển khai kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5- Vận động đồng bào các dân tộc hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn chặc  với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2013 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đề ra. Quan tâm phối hợp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương, nhất là thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6- Phối hợp, giúp đở, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những ngày lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc; thường xuyên nắm bắt, tập hợp tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết tốt những yêu cầu chính đáng, hợp pháp.

II- VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO:

1- Phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hiểu và chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 18/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

2- Thường xuyên nắm bắt, tập hợp tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, kịp thời kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết những yêu cầu chính đáng của đồng bào tôn giáo.

3- Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”; giúp đở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các chi hội Hội thánh Tin lành, Ban đại diện các hệ phái Cao đài và Tịnh độ Cư sĩ hoạt động đúng Hiến chương, Điều lệ quy định; quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự tổ chức tốt các ngày lễ trọng của tôn giáo, đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, theo quy định của pháp luật và làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Chủ động phối hợp, giúp đở Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh Bạc Liêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI; giúp đở Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ mới theo quy định của Điều lệ Hội.

4- Phối hợp với các ngành chức năng, giúp đở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có Kế hoạch triển khai “sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS theo tinh thần nội dung của Kế hoạch số 246/KH-MTTW-BTT, ngày 03/5/2012 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tư số 065/TT/HĐTS, ngày 12/5/2012 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

5- Tiếp tục vận động các tổ chức tôn giáo tham gia thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đoàn kết văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6- Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tôn giáo với các chuyên đề trọng tâm như: Giới thiệu, quán triệt các nội dung của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Phát huy vai trò của các vị chức sắc và những người tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia hưởng ứng chương trình quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội…; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, các tổ chức tôn giáo khảo sát nắm chắc các mô hình tốt về các cơ sở dạy nghề, cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi… của các tôn giáo ở địa phương để đề xuất cấp trên và chính quyền địa phương xem xét giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở này hoạt động đúng chính sách, pháp luật.

7- Tiếp tục hướng dẫn, giúp đở Hội đồng Tư vấn, Ban tư vấn Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố hoạt động có hiệu quả, nhất là phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn, Ban tư vấn trong việc phát hiện, tư vấn cho Mặt trận cùng cấp về các lĩnh vực có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo./.

 

Văn Mãnh - MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 11283 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày