SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
5
7
3
Tin hoạt động Thứ Hai, 13/01/2014, 09:30

Tăng cường sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân là nhiệm vụ cốt lõi của Mặt trận

Năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Những kết quả đó chính là sức mạnh của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân bắt nguồn từ truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Nét nổi bật nhất được thể hiện đó là, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước bằng những kết quả cụ thễ như đã tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 518/518 khu dân cư; phối hợp tổ chức triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của trung ương và địa phương cho các chức sắc tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thờ tự của đồng bào dân tộc, tôn giáo được trùng tu, sửa chữa, xây dựng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, tấn phong chức sắc, tổ chức lễ hội…; tổ chức họp mặt tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo về lược sử vùng đất Nam bộ, về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta…; phối hợp tổ chức họp mặt, vui xuân đón tết cho bà con Việt kiều quê Bạc Liêu đang sinh sống ở nước ngoài; các lễ hội, tết cổ truyền cho đồng bào dân tộc, tôn giáo, các gia đình chính sách, hộ nghèo… Đồng thời, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tiêu biểu là việc Mặt trận các cấp  đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả trong năm 2013, đã công nhận được 01 phường đạt chuẩn văn hóa, nâng tổng số có 5/64 xã, phường đạt chuẩn văn hóa, công nhận 2.354 gia đình văn hóa, nâng tổng số gia đình văn hóa đạt 95,51%; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành tham gia thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện trách nhiệm công dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.

Mặt trận các cấp còn làm tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp như phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào quá trình đóng góp sửa đổi Hiến Pháp 1992 và Luật Đất đai và các chủ trương của trung ương và địa phương; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh với cấp ủy, chính quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân; cùng chính quyền chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư . Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; động viên biểu dương người tốt, việc tốt, tố giác và tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi tiêu cực; tham gia công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số vấn đề sau

Một là, tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quan tâm các hình thức tập hợp quần chúng, nhằm thu hút thêm đoàn viên, hội viên vào tổ chức và kết nạp thêm các tổ chức thành viên mới. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo.

Hai là, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng đồng tâm - hiệp lực với Đảng bộ và chính quyền phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 bằng các phong trào hành động cách mạng cụ thể trong phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo; tham gia bảo vệ môi trường, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; quan tâm những người nghèo, bất hạnh trong cuộc sống, đặc biệt là những người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ba là, chú trọng việc vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy và chính quyền; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bốn là, mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải thực sự đổi mới, bám sát các các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Năm là, tăng cường chức năng hoạt động giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan chính quyền các cấp theo quy định; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thực tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Pháp lệnh 34 về dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quy chế về trao đổi thông tin giữa Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;

Sáu là, tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đúng tiến độ, đảm chất lượng và cơ cấu phù hợp; chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; mở rộng và tạo điều kiện để phát huy đội ngũ cán bộ không chuyên trách, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên cho các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Với tiền đề đã có, tin tưởng rằng công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ đạt được những kết quả thiết thực trong năm 2014, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 

                                                                                        Quảng Trọng Ninh

                                                                            UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận

                                                                                  Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh


Số lượt người xem: 8958 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày