SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
6
8
7
5
Tin hoạt động Thứ Ba, 24/03/2015, 13:30

Mặt trận Tổ quốc với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Năm 2014, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang, bạo lực diễn ra ở nhiều quốc gia, hoạt động khủng bố ngày càng nguy hiểm; các thế lực thù địch và bọn phản động không ngừng thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đỗ; tình hình an ninh trên các lĩnh vực và hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp; một số vấn đề an sinh xã hội chậm được giải quyết… từ đó đã làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Với tính chất quan trọng đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh luôn củng cố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, khóm, ấp an toàn về an ninh trật tự; quy ước khu dân cư… góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành trực tiếp của chính quyền, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nồng cốt, vai trò của MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng là quan trọng và cần thiết, nhằm góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vai trò trách nhiệm của mình. Năm 2014 MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, đặc biệt là Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW ngày 21/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 11-CT/TU ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình phối hợp 09/CTr-BCA-MTTW ngày 11/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định xây dựng hộ gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn an tòa về an ninh trật tự và Chương trình phối hợp số 12 giữa MTTW và Bộ VHTTDL về chỉ đạo nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách có chiều sâu đến tận hộ gia đình, từng khu dân cư. Tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Vận động hộ gia đình giáo dục con em không tham gia các tệ nạ xã hội, không vi phạm pháp luật; mọi người dân đều có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ cải tạo người phạm tội hoàn lương tại gia đình và cộng đồng dân cư. Phát động nhân dân tích cực tham gia đăng ký xây dựng và phấn đấu giữ vững danh hiệu gia đình, ấp, khóm văn hóa bằng việc thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động, 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 05 tiêu chuẩn ấp, khóm văn hóa và các tiêu chuẩn về gia đình, ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, đặc biệt là thực hiện tốt quy ước khu dân cư, quy ước do nhân dân trao đổi thống nhất và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt thực hiện. Quy ước gồm những nội dung hết sức cụ thể, gắn chặt với đời sống, sinh hoạt vui chơi giải trí của công đồng, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân không trái với các quy định của pháp luật được đa số các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc. Phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành chức năng xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự phòng, tự quản của cộng đồng.

Trong năm, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp các ngành chức năng cùng cấp bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thông qua các buổi họp dân, họp Ban công tác Mặt trận, sinh hoạt các Hội, Đoàn thể, thông qua các vị tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng, dân tộc, các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo đã tuyên truyền được 1.452 cuộc có gần 70 ngàn lượt người dự; cảm hóa giáo dục trước cộng đồng 411 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác tuần tra trấn áp các loại tội phạm của ngành chức năng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước được 02 cuộc có 600 lượt đại biểu là các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tính đồ các tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng dân gian tham dự. Từ đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, tạo sự gần gủi, gắn bó mật thiết hơn, tinh thần cảnh giác cách mạng của toàn dân được nâng cao, góp phần thu hẹp và loại trừ dần các khu vực, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Toàn tỉnh đã công nhận 01 xã văn hóa, 04 khu dân cư văn hóa, 4.464 gia đình văn hóa. Nâng tổng số đến nay đã công nhận 06/64 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 507/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 191.376/196.627 gia đình văn hóa; 518/518 quy ước khu dân cư được triển khai ra dân thực hiện. Công nhận 190.490/198.084 hộ gia đình và 454/518 khóm, ấp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; mở 17 lớp tập huấn cho gần 2.000 lượt cán bộ, nhân dân ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư có tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Củng cố và thành lập mới được 119 Câu lạc bộ, Tổ tự quản trong cộng đồng trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, trên thực tế nơi này, nơi khác quyền và nghĩa vụ công dân chưa được phát huy, ý thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; chất lượng gia đình, khu dân cư văn hoá; gia đình, khóm, ấp an toàn về an ninh trật tự chưa đạt như mong muốn, nhiều gia đình và khu dân cư đạt chuẩn nhưng vẫn còn xảy ra các tệ nạn xã hội và tội phạm. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là chúng ta chưa đầu tư đúng mức các nguồn lực cho cuộc vận động và phong trào; sự phối hợp chưa thật sự nhịp nhàng, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện, còn chạy theo thành tích và mang tính hình thức. Cụ thể là các tiêu chí, tiêu chuẩn đặt ra đối với gia đình, khu dân cư đạt chuẩn văn hoá, thì gia đình, khóm, ấp đó phải được công nhận là an toàn về an ninh trật tự, nhưng trên thực tế tỷ lệ gia đình, khu dân cư văn hoá luôn cao hơn gia đình, khóm, ấp an toàn về an ninh trật tự.

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với công tác xây dựng gia đình, khóm, ấp an toàn về an ninh trật tự, nhằm góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất với lãnh đạo hội nghị và các đồng chí đại biểu dự hội nghị 1 số giải pháp: Trước hết, tiếp tục tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cần triển khai một cách đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các tiêu chuẩn, tiêu chí gia đình, khu dân cư văn hoá, gia đình, khóm, ấp an toàn về an ninh trật tự và các phong trào, cuộc vận động khác của địa phương sâu rộng trong cán bộ Đảng viên, đoàn viên-hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần nâng cao nhận thức để trong quá trình triển khai thực hiện có sự đồng bộ, không chồng chéo, đảm bảo đúng quy trình, quy định; Tiếp tục phát huy các tổ tự quản về an ninh trật tự; phát huy những người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, thông qua đó để tuyên truyền, vận động họ hàng, dòng tộc, bà con giáo dân, đồng bào phật tử, đồng bào dân tộc ý thức trách nhiệm trong giáo dục con, cháu không vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội, nhằm góp phần ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn; Tập trung đầu tư có hiệu quả các nguồn lực nhằm triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Quách Kiệt


Số lượt người xem: 7698 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày