SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
6
8
4
6
Văn bản hướng dẫn Thứ Hai, 22/04/2013, 13:50

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013

 

  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỈNH BẠC LIÊU                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        

           BAN THƯỜNG TRỰC

                                            

             Số:  80 /KH-MT                                           Bạc Liêu, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  năm 2013

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT ngày 01/02/2013 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Công tác Phong trào  năm 2013; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2013. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc các cấp về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa nhiều năm liền; tập trung thực hiện  5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh phù hợp giai đoạn mới. Động viên các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo tinh thần nội dung Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL, ngày 29/9/2011 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch và Chương trình phối hợp số 18/CTrPH-MT-SVHTTDL ngày 06/4/2012 giữ Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch về chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

 3. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Xây dựng quy chế hoạt động; triển khai nội dung hoạt động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phù hợp với từng địa phương.

4. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng  khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch.

5. Tiếp tục sửa đổi nội dung và xây dựng quy ước khu dân cư phù hợp với 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và triển khai ra dân để tổ chức thực hiện

6. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

7. Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa và thực hiện tốt quy ước khu dân cư đảm bảo chất lượng.

8. Phối hợp kiểm tra, bình chọn xét công nhận mới gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa và công nhận gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa giữ vững 03 – 05 năm liên.

III. CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG

- Phấn đấu đến cuối năm 2013 xây dựng dứt điểm 61 quy ước khu dân cư; phối hợp xét công nhận mới 29 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa và giữ vững 518/518 khu dân cư tiến tiến.

- Xây dựng 90% khu dân cư trở lên không có tội phạm và các tệ nạn xã hội nghiêm trọng; 95% trở lên cơ sở thờ tự của các tôn giáo, dân tộc đạt danh hiệu “Chùa, Nhà thờ, Thánh thất tinh tiến”, “Cơ sở thờ tự văn hóa”, “Xứ đạo bình yên”, “Họ đạo an toàn”.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013.

IV. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kiến số lượng khen thưởng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và gắn với xây dựng nông thôn mới cho các tập thể và cá nhân như sau:

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 30 tập thể và 50 cá nhân.

- Tiền thưởng: Chi từ Quỹ khen thưởng tập trung của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng tình, hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân về nội dung Cuộc vận động này.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo và chính quyền cùng cấp tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tham gia thực hiện cuộc vận động.

- Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động định kỳ vào đầu tháng 6 đầu tháng 12/2013 về Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch phát động thi đua thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

                                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban TĐ-KT tỉnh;

- BTT UBMTTQ các huyện, thành phố;                                                                (Đã ký)

- Lưu: VP, Ban TC-TG.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         Bùi Tấn Bảy


Số lượt người xem: 10751 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày