SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
2
1
8
9
5
Văn bản hướng dẫn Thứ Tư, 15/07/2020, 15:03
Công văn về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013  (30/10)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 573/MTTQ-BTT Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013 V/v tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013 Kính gửi: BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Căn cứ ...
Thể lệ Hội thi “ Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013”  (03/07)
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN TỔ CHỨC HỘI THI Số: 01/TL-BTC Bạc Liêu, ngày 28 tháng 6 năm 2013 THỂ LỆ Hội thi “ Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013” ----------- Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-MTTQ-BTT ngày 04/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ...
Biểu mẫu số liệu tổ chức 6 tháng đầu năm 2013  (30/05)
Mẫu số 1 Đơn vị ……………………… MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC STT Đơn vị Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân học tập NQ của Đảng, của ngành Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân được giáo dục chính sách, pháp luật Nhà nước Các nội dung ...
Kế hoạch tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013  (09/05)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 85/KH-MTTQ-BTT Bạc Liêu, ngày 04 tháng 5 năm 2013 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013. ---------- Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành ...
Kế hoạch về việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới  (22/04)
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 72/KH - MT Bạc Liêu, ngày 28 tháng 02 năm 2013 KẾ HOẠCH Về việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới Thực hiện Chương trình hành động số ...
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013  (22/04)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 75/KH-MT Bạc Liêu, ngày 25 tháng 3 năm 2013 KẾ HOẠCH Phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013 Thực hiện kế hoạch số 327/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày ...
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội"  (22/04)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 77/KH-MT Bạc Liêu, ngày 29 tháng 3 năm 2013 KẾ HOẠCH Phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội" Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT ngày ...
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013  (22/04)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 80 /KH-MT Bạc Liêu, ngày 01 tháng 4 năm 2013 KẾ HOẠCH Phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013 Thực hiện Hướng dẫn số ...
Xem theo ngày Xem theo ngày