SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
8
0
Văn bản hướng dẫn Thứ Năm, 30/05/2013, 16:30

Biểu mẫu số liệu tổ chức 6 tháng đầu năm 2013

 

                                                                                                                                                                                                         Mẫu số 1 

Đơn vị ………………………                                                                     

 

MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

 

STT

Đơn vị

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân học tập NQ của Đảng, của ngành

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân được giáo dục chính sách, pháp luật Nhà nước

Các nội dung giáo dục khác cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân

Hình thức tuyên truyền giáo dục

Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, của ngành (đơn vị)

Tài liệu sử dụng sinh hoạt

Số cuộc

Số người tham gia

Số cuộc

Số người tham gia

Số cuộc

Số người tham gia

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                       ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Mẫu số 2 

Đơn vị…………………………..

                                                                       

MẪU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CÁN BỘ MTTQ HUYỆN – THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ

 

STT

Đơn vị

Thực lực tổ chức cấp huyện, thành phố

Thực lực tổ chức cấp cơ sở trực thuộc huyện, thành phố

Ghi chú

Tổng số Ủy viên ủy ban MTTQ

Ủy viên thường trực

Chuyên trách

Tham gia cấp ủy

Tôn giáo-dân tộc

Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ

Ủy viên thường trực

Chuyên trách

Nữ

Tham gia cấp ủy

Tôn giáo-Dân tộc

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                              Mẫu số 3

 

Đơn vị……………………………..

 

MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO THỰC LỰC TỔ CHỨC CƠ SỞ

 

 

SỐ TT

ĐƠN VỊ

Phân loại tổ chức cơ sở trực thuộc Huyện – TP (Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn)

GHI CHÚ

Tổng số

Mạnh

Khá

T. Bình

Yếu

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                                                                                      

 

  

                                                                                                                                                                                                           Mẫu số 4

 

Đơn vị……………………………..

 

MẪU KHẢO SÁT THỰC LỰC CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BAN TƯ VẤN,

BAN THANH TRA NHÂN DÂN, BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CÔNG ĐỒNG VÀ NHÓM TIÊU BIỂU

 

STT

Đơn vị

Thực lực tổ chức và đánh giá chất lượng

Hoạt động ở các lĩnh vực 

Tổng số

Mạnh

Khá

TB

Yếu

Cơ quan

Địa bàn dân cư

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                           Mẫu số 5

 

Đơn vị……………………………..

 

MẪU PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

 

STT

Đơn vị

Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam

Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia các đoàn thể khác

Ủy viên ở các lĩnh vực

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phát triển 6 tháng đầu năm

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam kỷ luật xóa tên qua khảo sát

 

Tổng số

 

Nữ

TG-DT

Cơ quan

Địa bàn dân cư

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                     Mẫu số 6

Đơn vị…………………..

 

 

MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO CÁC PHONG TRÀO, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

 

 

STT

Đơn vị

Tổng số phong trào, cuộc vận động

Nội dung phong trào, cuộc vận động

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân tham gia

Hiệu quả của phong trào, cuộc vận động

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

 


Số lượt người xem: 3392 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày