SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
9
4
Văn bản hướng dẫn Thứ Hai, 22/04/2013, 14:20

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội"

 

  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỈNH BẠC LIÊU                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        

           BAN THƯỜNG TRỰC

                  Số: 77/KH-MT                          Bạc Liêu, ngày 29 tháng  3  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua thực hiện cuộc vận động

"Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội"

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-MTTW-BTT ngày 01/02/2013 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Công tác Phong trào  năm 2013; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2013. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo và chương trình “An sinh xã hội” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện vận động quỹ "Vì người nghèo – An sinh xã hội" nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 02/ĐA-MTTW-BTT ngày 06/9/2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm hộ nghèo hàng năm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo các cấp đã đề ra. 

- Vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo gắn với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người già, trẻ em nghèo khuyết tật và các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phối hợp với Ban vận động cùng cấp tiếp tục triển khai, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” theo Đề án 02 ngày 06/9/2010 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tích cực chủ động phối hợp vận động toàn xã hội ủng hộ quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội”; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2012).

3. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo về vật tư, phương tiện…lao động sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở.

4. Tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng nhà ở  cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và Quyết định 67 giai đoạn 2.

5. Phối hợp chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già không nơi nương tự, hộ có người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin theo tinh thần nội dung Công văn số 451/CV – MT ngày 08/01/2013 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

6. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tăng cường công tác vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức thành viên đăng ký tham gia ủng hộ quỹ“ Vì người nghèo – An sinh xã hội” năm 2013.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với Ban vận động cùng cấp tổng hợp báo cáo kết quả vận động đóng góp Qũy “Vì người nghèo – An sinh xã hội" của địa phương, đơn vị mình về Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

III. CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG

- Phấn đấu giảm 0,2 % tỷ lệ hộ nghèo (từ 12,44% cuối năm 2012 xuống còn 10, 44% cuối năm 2013, tương ứng giảm gần 4.000 hộ).

- Năm 2013, Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 03 hộ nghèo ở huyện Phước Long.

- Phối hợp với Ban vận động cùng cấp tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra năm trong 2013

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Ban vận động tỉnh đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động và đóng góp quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” năm 2013.

IV. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kiến số lượng khen thưởng thực hiện công tác vận động quỹ “Vì người nghèo – An  sinh xã hội" cho các tập thể và cá nhân như sau:

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 tập thể, 35 cá nhân. 

- Tiền thưởng: Chi từ Quỹ khen thưởng tập trung của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ban vận động cùng cấp xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động toàn xã hội hưởng ứng đóng góp quỹ“Vì người nghèo – An sinh xã hội" và tổ chức phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2013 đạt chỉ tiêu đề ra.

- Phối hợp với Ban vận động thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, để có biện pháp xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

- Bình chọn, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, … có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện và có nhiều đóng góp vào cuộc vận động này.

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” và tổ chức các hoạt động phát động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2013 phù hợp với địa phương, đơn vị mình.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội” năm 2013 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban TĐ-KT tỉnh;

- BTT UBMTTQ các huyện, thành phố;                                                          (Đã Ký)

- Lưu VP, Ban TC-TG.

 

                                                                                    Bùi Tấn Bảy


Số lượt người xem: 6706 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày