Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh

2022
Thứ hai, 28/03/2022, 15:30
Màu chữ Cỡ chữ
Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa cách mạng Việt Nam từ thắng này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới trong tổ chức triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động; luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; trong đó tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập hợp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động tham mưu cấp ủy, đề xuất với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tư cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Cùng với việc triển khai hiệu quả các phòng trào, các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, triển khai thực hiện tốt quy chế dân củ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian qua.

Để tiếp tục đổi mới mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhất là việc thực hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 28, ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của MTTQ trong tình hình mới”; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Thứ hai,  đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

Thứ ba,  đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp, hướng mạnh về khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi người dân có cơ hội, được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thứ tư, tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội đối với chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; đặc biệt là Quyết định số 2663, ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Thứ năm, Tham mưu với cấp ủy các cấp kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là triển khai và thực hiện hiệu quả Quy định số 212, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 134

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh