Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư

Năm 2023
Thứ năm, 23/03/2023, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư

Nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, Đảng đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực, chi ủy cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, chi bộ. Bên cạnh đó, hàng năm Ban Thường trực, Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận, các tầng lớp nhân dân, đạt một số kết quả sau:

Phối hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng biên soạn Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, với nội dung: “Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bạc Liêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cử 01 đồng chí tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2025”.

Từ năm 2018 đến nay, cử 03 đồng chí tham gia học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị và 01 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị. Có 100% đảng viên chi bộ tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối theo phân cấp. Qua học tập, quán triệt đều có viết bài thu hoạch, vận dụng đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với từng lĩnh vực được phân công.

Tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin gắn với tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp...

Vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ và năng lực công tác trong thực tiễn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, gắn lý luận với thực tiễn.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 140/HD-MTTW-BTT, ngày 20/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời tuyên truyền định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xây dựng 72 trang fanpage đi vào hoạt động ổn định (trong đó cấp tỉnh 01 trang; cấp huyện 07 trang; cấp xã 64 trang). Qua đó, kịp thời cập nhật các thông tin hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những vấn đề được nhân dân quan tâm, đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, giúp nắm bắt, cung cấp, trao đổi, phản ánh tình hình dư luận xã hội nhanh chóng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các tin xấu, tin độc hại trên mạng.

Tham gia cuộc Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cộng tác với Báo Bạc Liêu, Tạp chí Văn nghệ tỉnh, Bản tin Ban Dân vận Tỉnh ủy... trên 30 bài (trong đó, có 05 bài có nội dung đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch); tham gia hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện nay”. Cử 01 cán bộ lãnh đạo tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh; 01 cán bộ tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng ủy khối tổ chức.

05 năm (2018 - 2022) Chi ủy đã phối hợp với Ban Thường trực tổ chức kiểm tra, giám sát 10 cuộc, có 20 lượt đảng viên (có chức vụ và không có chức vụ) được kiểm tra, giám sát, với nội dung: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; kiểm tra việc đăng ký cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 (khóa XIII) của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giúp cán bộ, đảng viên sâu sát, gắn bó với cơ sở, nâng cao vai trò, tinh thần, ý thức trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác lý luận chính trị năm 2023 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương, đơn vị.

Thứ hai, Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”. Hướng dẫn số 140/HD-MTTW-BTT, ngày 20/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thứ ba, phối hợp triển khai công tác quán triệt, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm của chi bộ.

Thứ năm, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đất nước, dân tộc, của tỉnh ...

Thứ sáu, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy.

Kim Ngân

Số lượt xem: 3753

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh