Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Biểu mẫu số liệu tổ chức 6 tháng đầu năm 2013

Văn bản hướng dẫn
Thứ năm, 30/05/2013, 23:30
Màu chữ Cỡ chữ
Biểu mẫu số liệu tổ chức 6 tháng đầu năm 2013

                                 Mẫu số 1 

Đơn vị ………………………                                                                     

MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

STT

Đơn vị

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân học tập NQ của Đảng, của ngành

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân được giáo dục chính sách, pháp luật Nhà nước

Các nội dung giáo dục khác cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân

Hình thức tuyên truyền giáo dục

Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, của ngành (đơn vị)

Tài liệu sử dụng sinh hoạt

Số cuộc

Số người tham gia

Số cuộc

Số người tham gia

Số cuộc

Số người tham gia

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                          ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                                        Mẫu số 2 

Đơn vị…………………………..                                                                       

MẪU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CÁN BỘ MTTQ HUYỆN – THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ 

STT

Đơn vị

Thực lực tổ chức cấp huyện, thành phố

Thực lực tổ chức cấp cơ sở trực thuộc huyện, thành phố

Ghi chú

Tổng số Ủy viên ủy ban MTTQ

Ủy viên thường trực

Chuyên trách

Tham gia cấp ủy

Tôn giáo-dân tộc

Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ

Ủy viên thường trực

Chuyên trách

Nữ

Tham gia cấp ủy

Tôn giáo-Dân tộc

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                                             Mẫu số 3

 Đơn vị……………………………..

 MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO THỰC LỰC TỔ CHỨC CƠ SỞ 

SỐ TT

ĐƠN VỊ

Phân loại tổ chức cơ sở trực thuộc Huyện – TP (Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn)

GHI CHÚ

Tổng số

Mạnh

Khá

T. Bình

Yếu

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

                                                                        ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                                           Mẫu số 4

 Đơn vị……………………………..

 MẪU KHẢO SÁT THỰC LỰC CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BAN TƯ VẤN,

BAN THANH TRA NHÂN DÂN, BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CÔNG ĐỒNG VÀ NHÓM TIÊU BIỂU 

STT

Đơn vị

Thực lực tổ chức và đánh giá chất lượng

Hoạt động ở các lĩnh vực 

Tổng số

Mạnh

Khá

TB

Yếu

Cơ quan

Địa bàn dân cư

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

                  ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                  Mẫu số 5

 Đơn vị……………………………..

 MẪU PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

STT

Đơn vị

Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam

Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia các đoàn thể khác

Ủy viên ở các lĩnh vực

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phát triển 6 tháng đầu năm

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam kỷ luật xóa tên qua khảo sát

 

Tổng số

 

Nữ

TG-DT

Cơ quan

Địa bàn dân cư

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           ………., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                                        Mẫu số 6

Đơn vị…………………..

  MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO CÁC PHONG TRÀO, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

STT

Đơn vị

Tổng số phong trào, cuộc vận động

Nội dung phong trào, cuộc vận động

Số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và quần chúng nhân dân tham gia

Hiệu quả của phong trào, cuộc vận động

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

                                                                                                                          ……., ngày……  tháng…….. năm 2013

                                                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

Số lượt xem: 348

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh