Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công văn về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013

Văn bản hướng dẫn
Thứ tư, 27/05/2020, 07:48
Màu chữ Cỡ chữ
Công văn về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH BẠC LIÊU                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   BAN THƯỜNG TRỰC

    Số: 573/MTTQ-BTT                                                 Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013

V/v tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết

toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013

 

 

Kính gửi:  BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.

 

 

Căn cứ hướng dẫn số 102/HD-MTTW-BTT ngày 31/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 – 2019; Công văn số 4026/UBND-VX, ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động về “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên, đặc biệt là với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng cấp hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013 trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, tiết kiệm, với một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố chủ động báo cáo cấp ủy, xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng cấp hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khóm phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư từ ngày 01/11- 18/11/2013. Phấn đấu 100% ấp, khóm đều tổ chức Ngày hội, có từ 70% ấp, khóm tổ chức được hai phần: phần lễ và phần hội.

2. Mỗi huyện, thành phố phối hợp chọn 01 điểm chỉ đạo tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, qua đó rút kinh nghiệm nhân rộng các ấp, khóm còn lại. Đối với tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chọn khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu làm điểm chỉ đạo cấp tỉnh. Thời gian tổ chức chỉ đạo điểm thống nhất đồng loạt từ ngày 01/11 đến 18/11/2013. Mỗi huyện, thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 02 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng cho hộ thật sự khó khăn về nhà ở. (Hộ được tặng nhà Đại đoàn kết do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố hướng dẫn Mặt trận cơ sở bình xét đề nghị và gởi hồ sơ, thủ tục này về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trước Ngày hội).

3. Trong quá trình chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực các huyện, thành phố cần thống nhất về nội dung, hình thức, thời gian tổ chức, thành phần tham dự đảm bảo đúng theo hướng dẫn số 102/HD-MTTW-BTT ngày 31/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt là tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền về kinh phí tổ chức, vận động tập hợp rộng rải các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia; mời các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức đang công tác ở các ngành, các cấp trong tỉnh có gia đình thường trú ở khu dân cư về dự. (Gửi kèm bảng hướng dẫn số 102 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đề cương tuyên truyền, Công văn 4026/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh).

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố tổng hợp lịch tổ chức Ngày hội ở các khu dân cư như: thời gian, địa điểm tổ chức  gửi về Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (qua Ban Phong Trào) trước ngày 29/10/2013 để phân công các đồng chí trong Ban Thường trực về dự. Kết thúc các hoạt động, tuyên truyền và thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thành phố họp rút kinh nghiệm và  báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chậm nhất ngày 25/11/2013 để tổng hợp báo cáo về Trung ương.

Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đề nghị Ban Thường trực các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung tinh thần công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để kịp thời uốn nắn.

                                                                                

                                                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận                                                                                          CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Các đ/c trong BTT UBMTTQVN tỉnh;

- Lưu VP; BPT.                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                       Quảng Trọng Ninh

Số lượt xem: 714

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh