Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/03/2020, 15:48
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-MTTW-BTT ngày 07/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt NamKế hoạch số 133/KH-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với một số nội dung như sau:

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các luật, pháp lệnh mới ban hành như: Bộ luật Lao động 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự... Lựa chọn nội dung giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2020 và năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí năm 2020. Phối hợp tuyên truyền vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động. Tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai công tác tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam đến địa bàn khu dân cư. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật trong thời gian qua.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mc từ thực tiễn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất kiến nghị sửa đổi (nếu có). Tiếp tục tham gia có hiệu quả, hướng dẫn thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở. Phát huy vai trò các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.  Khuyến khích, động viên, vận động những người đã làm công tác pháp luật nay nghỉ hưu tại địa phương tham gia hòa giải viên tại cơ sở. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cùng cấp tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tập hợp, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện quy ước khu dân cư: Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân tích cực tham gia vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả quy ước khu dân cư theo chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện quy ước tại cơ sở. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy ước ở khu dân cư để kịp thời kiến nghị xử lý, chỉnh sửa, bổ sung quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân cho phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 253

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh