Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013

Văn bản hướng dẫn
Thứ năm, 09/05/2013, 14:45
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH BẠC LIÊU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   BAN THƯỜNG TRỰC                            

  Số: 85/KH-MTTQ-BTT                                    Bạc Liêu, ngày 04 tháng 5 năm 2013         

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở

lần thứ I, năm 2013.

                                                            ----------

 

Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2013 của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013 với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cơ sở), qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tạo điều kiện để cán Mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh.

- Yêu cầu Chủ tịch Mặt trận cơ sở phải tham gia Hội thi; việc tổ chức Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo và được tổ chức từ huyện, thành phố trở lên với tinh thần tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN HỘI THI

1. Nội dung

- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tìm hiểu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khóm.

- Tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Hình thức

Gồm 3 phần thi: Phần thi tự giới thiệu (sân khấu hóa), phần thi kiến thức (gồm thi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi), phần thi xử lý tình huống.

a. Phần thi tự giới thiệu (sân khấu hóa)

Phần này, từng đội lần lượt lên sân khấu để giới thiệu về thành phần tham gia dự thi của đội mình và trình bày 01 tiểu phẩm theo chủ đề tự chọn có liên quan đến hoạt động của Mặt trận.

Thời gian dành cho phần thi này từ 10 – 12 phút.

b. Phần thi kiến thức: gồm 02 phần.

- Thi trắc nghiệm: Từng thành viên trong đội bốc thăm trả lời trong vòng 02 phút (bằng hình thức trả lời đúng, sai theo đáp án của Ban tổ chức đưa ra trong bộ đề  4 phương án A, B, C, D).

- Thi trả lời câu hỏi: Mỗi đội cử đại diện bốc thăm và hội ý trả lời câu hỏi trong vòng 05 phút. Nếu còn thời gian thì các thành viên trong đội được quyền trả lời bổ sung.

c. Thi xử lý tình huống

Mỗi đội cử đại diện lên bốc thăm 01bộ đề xử lý tình huống, hội ý và cử đại diện thuyết trình, thời gian không quá 05 phút.

3. Đối tượng dự thi

Là cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp khóm, các tổ chức thành viên cùng cấp (ưu tiên Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở; Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận ấp, khóm).

4. Số lượng

 Trên cơ sở kết quả tổ chức Hội thi cấp mình mà mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đội tuyển tham gia dự thi cấp tỉnh, số lượng mỗi đội là 05 thành viên.

5. Thời gian tổ chức Hội thi

- Đối với cấp huyện, thành phố tổ chức Hội thi từ tháng 7-9/2013.

- Đối với cấp tỉnh dự kiến tổ chức Hội thi vào đầu tháng 10/2013.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

- 01 Giải nhất : 5.000.000 đồng.

- 01 Giải nhì   : 4.000.000 đồng.

- 01 Giải ba    : 3.000.000 đồng.

- 04 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

2. Giải cá nhân

 Ban tổ chức chọn từ 7-10 thí sinh dự thi có thành tích xuất sắc để trao giải cá nhân, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cấp tỉnh:

+ Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013 đến các huyện, thành phố; tiến hành thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi, ban hành Quy chế, Thể lệ Hội thi; biên soạn câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi.

+ Xin chủ trương và dự trù toàn bộ kinh phí tổ chức hội thi cấp tỉnh.

+ Cấp giấy Chứng nhận cho tập thể và cá nhân đoạt giải trong hội thi.

- Cấp huyện, thành phố:

+ Báo cáo xin chủ trương cấp ủy, tiến hành xây dựng và triển khai Kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức Hội thi cấp mình và chuẩn bị tham gia Hội thi cấp tỉnh.

+ Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, xây dựng Quy chế, Thể lệ Hội thi và biên soạn câu hỏi trên cơ sở nội dung kế hoạch của tỉnh và tham khảo bộ câu hỏi của tỉnh gởi trước cho các đơn vị tham gia hội thi để nghiên cứu, học tập.

+ Cấp giấy chứng nhận cho tập thể và cá nhân đoạt giải trong hội thi.

+ Qua Hội thi cấp mình, chọn 01 đội xuất sắc để tham gia dự thi cấp tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố báo cáo xin chủ trương cấp ủy cùng cấp, xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi cấp mình đảm bảo chất lượng, đúng thời gian; đồng thời lựa chọn đối tượng, thành lập đoàn tham gia Hội thi cấp tỉnh đủ số lượng và có chất lượng. Giao Ban Tổ chức-Tuyên giáo tham mưu giúp Ban Thường trực kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt nội dung, tinh thần Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- BTT UBTW MTTQ VN;                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Ban TC-TG UB TW MTTQ VN;

- VP UBTW MTTQ VN;

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh;                                                                                                                   (Đã ký)

- BDV Tỉnh ủy;

- BTT UBMTTQ VN tỉnh,

- BTT UBMTTQ VN các huyện, thành phố,                                               

- Lưu: VP, TC-TG.

                                                                                                          Quảng Trọng Ninh

Số lượt xem: 432

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh