Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch về việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Văn bản hướng dẫn
Thứ hai, 22/04/2013, 21:55
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch về việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỈNH BẠC LIÊU                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         BAN THƯỜNG TRỰC                            

            Số: 72/KH - MT                                                  Bạc Liêu, ngày 28 tháng 02 năm 2013

                      

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam

ở nước ngoài trong tình hình mới

 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 17/10/2012 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với một số nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường tập hợp, đoàn kết, người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tiềm lực kinh tế, trí tuệ, góp phần thiết thực vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước “Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG.

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục tổ chức công tác quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về 04 chủ trương, 09 nhiệm vụ Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 25/8/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho cán bộ, nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ về chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các nội dung trong Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 17/10/2012 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên cần chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phản ánh các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thông qua các kênh thông tin để chủ động tuyên truyền, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, những người Việt Nam tiêu biểu ở nước ngoài trong đấu tranh chống lại các âm mưu và luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ, lôi kéo người Việt Nam ở nước ngoài của các thế lực thù địch và kẻ xấu chống lại Đảng, Nhà nước, chống chế độ XHCN, phá hoại, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta.

2. Tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên nắm, cập nhật thông tin, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có các chủ trương, giải pháp cụ thể can thiệp, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh và nguyện vọng chính đáng của đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài.

- Cập nhật tình hình, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, qua các buổi gặp gỡ nhân dịp bà con về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền của dân tộc, các ngày lễ hội hàng năm…; trên cơ sở đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổng hợp đề xuất, kiến nghị các nội dung cụ thể để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền gặp gỡ đối thoại, trao đổi với cộng đồng, đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Tiếp tục tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên chủ động thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội nhằm góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài đúng theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Kết luận số 14 của Ban Bí thư.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên bằng các hình thức phù hợp tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan tư pháp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giới thiệu pháp luật Quốc tế và phong tục, tập quán của nước sở tại giúp người đi du học, hợp tác lao động, kết hôn với người nước ngoài…có điều kiện hội nhập vào nước sở tại, chủ động trong việc bảo vệ những lợi ích chính đáng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tích cực tham gia xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước.

4. Vận động người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương đất nước.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cộng đồng và mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phát huy lòng tự hào dân tộc cùng nhau hướng về quê hương, đất nước, cội nguồn, dòng tộc góp sức xây dựng quê hương, đất nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động của Mặt trận, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam trong việc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…

- Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần coi trọng và chủ động trong vận động những trí thức giỏi, những doanh nhân thành đạt, những nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam ở các nước tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học; đầu tư phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh; đầu tư các dự án trọng điểm về kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc ở trong và ngoài nước. Đồng thời, phát huy khả năng làm cầu nối nhằm thiết lập các mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại với các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài vào Việt Nam, nhất là đối với tỉnh nhà.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần quan tâm đề xuất với chính quyền có các hình thức khen thưởng phù hợp để kịp thời ghi nhận, động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường về tổ chức bộ máy, lực lượng làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính đặc thù của cộng đồng người Việt Nam ở mỗi nước để có cách tiếp cận và vận động phù hợp, hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cùng cấp phân công cán bộ làm công tác vận động kiều bào ở các cấp; thường xuyên nghiên cứu các tài liệu có liên quan và dự các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở về công tác vận động kiều bào trong tình hình mới.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, giữ mối liên hệ chặt chẽ với thân nhân, gia đình có người thân sống ở nước ngoài, tạo sự gắn bó cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển; giữ gìn mối quan hệ gắn bó với quê hương đất nước, phát huy bản sắc, nét đẹp văn hóa dân tộc; góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn Quốc tế. Tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị để tạo sự gắn kết ngày càng mật thiết hơn giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với những người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và lao động ở nước sở tại.

- Vận dụng nhiều hình thức thích hợp động viên người Việt Nam ở nước ngoài góp phần vận động thuyết phục đối với những người còn có định kiến, mặc cảm, chưa thực sự hiểu đầy đủ về chủ trương, chính sách nhất quán đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

6. Tăng cường cơ chế phối hợp và các điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

- Để triển khai có hiệu quả, nhất quán các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần có sự phối hợp, thống nhất hành động một cách chặt chẽ, thường xuyên; đồng thời, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan nhằm tạo nên tinh thần đoàn kết thống nhất trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động và thống nhất đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đảm bảo các điều kiện cần thiết…để triển khai thực hiện công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, vận dụng, lồng ghép và tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ cho công tác này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 17/10/2012 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”

2. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố có kế hoạch phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện sâu rộng từ trong nội bộ, đến các xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ấp, khóm và các tầng lớp nhân dân.

3. Giao Ban Tổ chức – Tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong quá trình tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời, nghiên cứu giúp Ban thường trực đưa nội dung của Kế hoạch này lòng ghép vào chuyên mục “Đại đoàn kết” định kỳ trên sóng Phát thanh – Truyền hình, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đưa nội dung này vào báo cáo chung theo định kỳ (Tại mục 1: Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc) để Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp báo cáo chung./.

 

Nơi nhận:                                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- BTT UBTWMTTQ Việt Nam;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH – TT

- Ban Công tác Phía Nam;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                                                        (Đã Ký)

- Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh;

- BTT Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                                      Trang Thanh Sơn

- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố;

- Lưu: VP – MT tỉnh.

                         

Số lượt xem: 290

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh