Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin hoạt động
Thứ tư, 27/05/2020, 08:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/8/2016 về triển khai thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời, hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chuyên đề hàng năm, triển khai sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân.

Trên tinh thần đó, Qua 4 năm thực hiện, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong hệ thống MTTQ các cấp đã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng đoàn MTTQ tỉnh chỉ đạo Chi bộ cơ quan thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; trên cơ sở đăng ký của mỗi cá nhân từ đầu năm, đồng thời tổ chức nghiêm túc công tác tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng tháng, lấy kết quả làm động lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Cùng với đó, Hướng dẫn MTTQ các cấp đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên trong hệ thống MTTQ về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Giải báo chí toàn quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm hướng tới các mục tiêu Chân - Thiện - Mỹ, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và cơ quan trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Qua học tập các chuyên đề hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở nâng cao nhận thức tư tưởng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc triển khai thực chưa đồng bộ, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ được giao.

Số lượt xem: 297

Trọng Nghĩa

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh