Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Năm 2023
Thứ tư, 08/03/2023, 15:41
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 12-CT/TU; Đảng đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 02-KH/ĐĐ-MTTQ, ngày 26/02/2019 về “Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan triển khai, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan bằng các hình thức họp chi bộ định kỳ, họp Công đoàn. Ngoài ra, Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực gắn nội dung Chỉ thị 12-CT/TU vào chương trình công tác tháng, quý, năm để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Chi ủy chi bộ cơ quan hàng năm đều có xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên trong đó có nội dung kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông qua việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TU của tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ và các đồng chí trong Ban Thường trực luôn gương mẫu thực hiện như: Thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả theo phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tiêu cực; ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh.

Thực hiện sự chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy khối, của Đảng đoàn, hàng năm Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chi bộ. Kết quả, 05 năm (2018 - 2022) Chi ủy đã phối hợp với Ban Thường trực tổ chức kiểm tra, giám sát 10 cuộc, có 20 lượt đảng viên (có chức vụ và không có chức vụ) được kiểm tra, giám sát, với nội dung: Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; kiểm tra việc đăng ký cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 (khóa XIII) của Đảng; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được tập thể chỉ ra trong năm trước, gắn với Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan thường xuyên giám sát về lề lối, tác phong làm việc; thực hiện giờ làm việc theo nội quy, quy chế của cơ quan. Nhìn chung, qua kiểm tra, giám sát hầu hết đảng viên đều chấp hành và thực hiện khá tốt, không có đảng viên vi phạm.

Tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi và Ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh; bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, Ban Thường trực, chi bộ phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy tích cực vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đảng đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, từ năm 2018 đến tháng 12/2022 cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng: Cao cấp LLCT 04 đ/c; Trung cấp LLCT 01 đồng chí; bồi dưỡng quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên cao cấp 02 đ/c, chuyên viên chính 06 đ/c, chuyên viên 01 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2: 05 đồng chí; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, 4: 10 đồng chí.

Có thể đánh giá rằng: Trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 12-CT/TU, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở. Song, một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở từng lúc, từng nơi ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn đôi lúc chưa nghiêm; tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao; vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống chưa cao ... Sau khi Chỉ thị ban hành, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, công chức được chuyển biến tích cực, nhất là sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; hạn chế tình trạng làm việc qua loa, đại khái kém hiệu quả; không làm việc riêng trong giờ hành chính; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, đố kỵ; thể hiện chuẩn mực ứng xử với đồng nghiệp; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn; nói đi đôi với làm, chống trông chờ, ỷ lại... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan cũng như góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; ổn định quốc phòng, an ninh.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 109

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh