Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

Năm 2023
Thứ tư, 08/03/2023, 14:35
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận có chức năng tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, đối tượng có nguy cơ phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trong năm 2022, trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng các Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong hệ thống MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện của địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế như: Tuyên truyền thông qua các cuộc họp Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ấp, khóm; trên chuyên mục “Đại đoàn kết”, đăng tải trên cổng thông tin, trang mạng xã hội của Mặt trận và các tổ chức thành viên; tuyên truyền bằng loa lưu động, các hoạt động văn hóa, các đợt tập huấn chuyên đề,… đưa nội dung phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội vào trong quy ước của từng khu dân cư, gắn với đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua như xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp, hướng dẫn và phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã  hội tại cộng đồng dân cư;…. Qua đó đã tạo nên sự đa dạng, phong phú trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Mặt khác, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các ngành có liên quan củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng tham gia nhiệm vụ bảo vệ an tinh trật tự ở cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nhằm duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; tuyên truyền sâu rộng các kinh nghiệm hay, việc làm tốt để Nhân dân nắm và hưởng ứng làm theo, từ đó phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác, sức mạnh to lớn của nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên còn phối hợp với chính quyền, gia đình để quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người có nguy cơ phạm tội, người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, để sớm ổn định cuộc sống, không để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ tái phạm tội…Với sự phối hợp chặt chẽ, đa dạng các hình thức trong tổ chức tuyên tuyền, vận động phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Từ đó, kết quả trong năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đã tổ chức được 14.639 cuộc tuyên truyền, có trên 621 ngàn lượt người dự, theo dõi và chia sẻ. Trong đó: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lồng ghép tổ chức 09 hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho trên 900 đại biểu tham dự là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khóm, ấp và người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã góp phần đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới tại cơ sở.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện các giải pháp trọng tâm như: (1) Tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành chức năng triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trên điạ bàn tỉnh. (2) Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong quần chúng Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình, cộng đồng khu dân cư trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội bằng việc quản lý, giáo dục người thân, con em ngay từ trong gia đình, dòng họ, tại trường học, trong các tổ chức tôn giáo,…; lấy phòng ngừa làm cơ bản, từng bước đẩy lùi và ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. (3) Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng khu dân cư…trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời tăng cường giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng có nguy cơ phạm tội, người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. (4) Tiếp tục triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ, giúp đỡ người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn trở về địa bàn khu dân cư và tạo công ăn việc làm cho họ tại địa phương, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, phương tiện sản xuất…để họ ổn định cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương và không để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ tái phạm tội. (5) Phối hợp củng cố, duy trì chất lượng hoạt động các mô hình chỉ đạo điểm hiện có, nhân rộng các mô hình hoạt động trên địa bàn với từng nội dung khác nhau, từng loại hình sát với thực tiễn, điều kiện của từng địa phương; thực hiện nội dung phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trong quy ước của từng khu dân cư gắn với đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên đại bàn tỉnh.

Duy Khương

Số lượt xem: 94

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh