Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2023
Thứ tư, 12/04/2023, 07:50
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi bộ xây dựng Chương trình hành động số 01-CTr/CB về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai, quán triệt đến 100% đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong việc tổ chức thực hiện, đạt được một số kết quả tiêu biểu như:

Nữa nhiệm kỳ qua, chi ủy đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên và quần chúng cơ quan góp phần nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI; Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm...

Thường xuyên trang bị đủ tài liệu và tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt thời sự, nghiên cứu. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan đều có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Thực hiện tốt mối quan hệ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đảm bảo sự lãnh đạo của chi ủy và vai trò Thủ trưởng cơ quan đúng Quy chế của Chi bộ và cơ quan không có sự chồng chéo, trùng lắp công việc. Phối hợp với Ban Lãnh đạo cơ quan củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ các Ban chuyên môn theo biên chế được giao, bảo đảm tinh gọn, hoạt động  hiệu quả, hiệu lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan cử 02 đồng chí tham gia học Cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí lớp hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị; 05 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 2; 01 đồng chí tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 02 đồng chí bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 10 đồng chí tham gia cập nhật kiến thức (đối tượng 3 và 4); tiếp nhận 02 cán bộ do Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều động về công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.    

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi ủy, đảm bảo nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng mang tính giáo dục, chiến đấu và rèn luyện. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của đảng viên nhằm kịp thời phát hiện giáo dục, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu. Có 100% đảng viên trong chi bộ được học các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; hàng năm có 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thực hiện tốt việc lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó, từng đảng viên luôn ý thức tốt trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trọng nghĩa

Số lượt xem: 697

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh