Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả giám sát công tác bầu cử đợt II

Tin hoạt động
Thứ ba, 24/05/2016, 10:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả giám sát công tác bầu cử đợt II

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 43/KH-MTTQ-BTT về “Triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Thông báo số 32/TB-MTTQ-BTT về Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đợt II). Đồng thời thành lập 03 Đoàn giám sát công tác bầu cử đối với 07/07 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn với kết quả như sau:
1. Giám sát việc niêm yết danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu
Việc lập danh sách cử tri được Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng theo thời hạn luật định. Các xã, phường, thị trấn áp dụng các biện pháp hành chính về quản lý hộ khẩu; tiến hành rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đang đi lao động xa; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học báo cáo đầy đủ danh sách cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên để lập danh sách cử tri đầy đủ, tránh sai sót, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Tổng số cử tri trong tỉnh đến thời điểm báo cáo là 615.128 cử tri.
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã khảo sát, lựa chọn các địa điểm bỏ phiếu, phần lớn được bố trí tại trường học, cơ quan, nhà văn hóa, trụ sở ấp, đình, chùa, có nơi mượn nhà dân có điều kiện để bố trí. Địa điểm bỏ phiếu được trang trí đẹp, nghiêm túc; có niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời có sơ đồ để cử tri kiểm tra, theo dõi và thực hiện việc bầu cử dễ dàng, thuận lợi.
Bên cạnh đó, ở một số địa phương việc ghi thông tin của cử tri ở một số điểm bầu cử chưa thống nhất, có trường hợp lập danh sách người chưa đủ tuổi bầu cử theo quy định; không ghi đầy đủ ngày tháng sinh của những cử tri sinh năm 1998.
2. Giám sát việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Trên cơ sở danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp trong tỉnh thực hiện tốt việc niêm yết danh sách và Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tính đến ngày 02/5/2016 việc niêm yết danh sách những người ứng cử xong (gồm: Ứng cử viên Quốc hội 10 vị, HĐND tỉnh 83 vị, HĐND cấp huyện 395 vị, cấp xã 3.017 vị) tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi công cộng và ở các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo đúng thời gian theo luật định và thuận tiện cho cử tri quan tâm theo dõi, nghiên cứu.
3. Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân ở các đơn vị bầu cử chủ động xây dựng Kế hoạch và Lịch thời gian tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo khoa học, đúng luật, bảo đảm sự công bằng giữa các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ít nhất 19 cuộc; đối với mỗi ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã ít nhất là 02 cuộc. Với tinh thần trách nhiệm cao, các ứng cử viên đã trao đổi về những vấn đề mà cử tri quan tâm và dự kiến những việc mình sẽ làm nếu được bầu làm người đại biểu của nhân dân. Các ý kiến cử tri thẳng thắn và mang tính xây dựng cao, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy nhà nước; ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chăm lo cải thiện đời sống cho nhân dân, chính sách người có công với cách mạng, cán bộ cấp xã, xóa đói giảm nghèo…; đồng thời cử tri bày tỏ nguyện vọng với các đại biểu nếu trúng cử phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm như đã trình bày trước cử tri để đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cả nước. Các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải chương trình hành động, phỏng vấn ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử.
4. Công tác thông tin, tuyên truyền
Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai có hiệu quả để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, kết hợp tuyên truyền theo chiều rộng với chiều sâu; phát huy vai trò thông tin đại chúng, báo chí, lợi thế của tuyên truyền miệng thông qua các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; áp dụng nhiều sáng kiến phù hợp với đặc thù của từng địa phương; có vận dụng linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực tuyên truyền về bầu cử; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như Hội nghị, hội thi, văn hóa nghệ thuật, kẻ vẽ pa nô, áp phích, tranh cổ động …; đẩy mạnh việc tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của người ứng cử, tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử, nội quy bỏ phiếu, cách thức bỏ phiếu, cổ động cho ngày bầu cử.
5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nhìn chung các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc đông người, phức tạp, nhạy cảm; phân công người có trách nhiệm, kinh nghiệm đã trải qua công tác tiếp dân, am hiểu pháp luật và nắm được những vấn đề phức tạp trên địa bàn để chủ động giải quyết theo tinh thần dân chủ, đúng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng của những người ứng cử.
6. Một số mặt công tác từ nay đến ngày bầu cử
Gần đến ngày bầu cử công việc nhiều hơn và có tính chất quyết định đến thành công của cuộc bầu cử, vì vậy, các địa phương trong tỉnh cần làm tốt một số công việc sau đây:
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, nhất là đối với các tổ bầu cử.
Tổ chức tuyên truyền công bằng cho các ứng cử viên ở Trung ương cũng như địa phương và người tự ứng cử để cử tri hiểu rõ năng lực, trình độ, phẩm chất của từng người trước khi bỏ phiếu, qua đó bầu được những đại biểu tiêu biểu nhất về đức, tài trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
Phối hợp tuyên truyền đến từng khu dân, công nhân viên ở các doanh nghiệp, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và toàn thể cử tri phát huy trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử đầy đủ; khắc phục triệt để tình trạng bầu thay, hạn chế phiếu trắng, phiếu không hợp lệ, tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử.
Tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tạo ra sự công bằng, bình đẳng và không khí dân chủ, gần gũi giữa người ứng cử với cử tri gắn với việc tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, qua đó để cử tri có thể lựa chọn dễ dàng hơn khi tham gia bầu cử; tham gia giám sát công tác bầu cử ở địa phương mình.
Phối hợp tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
Trọng Nghĩa – Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Số lượt xem: 5234

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh