Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tin hoạt động
Thứ năm, 19/03/2020, 15:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Công an tỉnh ban hành Chương trình phối hợp số 08/CTrPH/UBMTTQ-SVHTT&DL-SNNPTNT-STP-CAT, ngày 05/7/2017 về chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn mới. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 96/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/6/2017 về hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và quy ước khu dân cư. Kết quả, tổ chức tuyên truyền, vận động được 12.395 cuộc, có 408.117 lượt người dự; trên 600 phóng sự, tin, bài, phát 12 chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phối hợp triển khai xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với điều kiện, đặc điểm phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương đang phát huy hiệu quả như: Mô hình vận động “Toàn dân tích cực đóng góp xây dựng đường làng, khóm, ấp xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Tuyến phố văn minh”; mô hình “Không rãi vàng mã khi đưa tang”;… các mô hình này đã góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động... và việc đưa các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào thực hiện tiêu chí quy ước khu dân cư có hiệu quả, nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Ngoài ra, còn có nhiều mô hình về thực hiện phong trào đời sống văn hóa, văn minh; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng được một số loại mô hình điển hình như: Lĩnh vực An ninh trật tự: có 3.609 mô hình, 64.869 thành viên (trong đó: hoạt động hiệu quả 2.766, chưa có hiệu quả 87, chưa đánh giá được 756), do Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chủ trì; Lĩnh vực Bảo vệ môi trường: có 216 mô hình, 4.320 thành viên (trong đó: hoạt động hiệu quả 159, chưa có hiệu quả 17, chưa đánh giá được 40), do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chủ trì; Lĩnh vực thực hiện nếp sống văn minh: có 518 mô hình, 20.545 thành viên (trong đó: hoạt động hiệu quả 386, chưa có hiệu quả 38, chưa đánh giá được 94), do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chủ trì; Lĩnh vực khác: có 48 mô hình, 1.340 thành viên (trong đó: hoạt động hiệu quả 27, chưa có hiệu quả 7, chưa đánh giá được 14), do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chủ trì.. Nhìn chung, các mô hình này bước đầu được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến nhận thức của toàn thể cán bộ và nhân dân trong lối sống, cách nghĩ và khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nhân dân; xây dựng xã hội ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân.

Từ các mô hình, các phong trào, các hoạt động đã phát huy có hiệu quả vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương; mặt khác, qua đó làm chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, xem đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện và lâu dài; góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh tại các khu dân cư. Mục tiêu cơ bản của cuộc vận động này là phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của cộng đồng khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo trật tự kỷ cương, xây dựng cơ sở chính trị thật sự vững mạnh. Chính vì vậy mà cuộc vận động đã được cán bộ và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực, có hiệu quả.…đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân ở các phường, thị trấn tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền, các ngành liên quan và các tổ chức thành viên các cấp. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 08/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 36 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (trong đó, có 25 xã có quyết định công nhận xã nông thôn mới; 06 xã đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận, 05 xã đang lấy ý kiến các ngành); 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 22 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 52 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 192.662/201.989 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư.

Minh Hải

Số lượt xem: 213

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh