Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021
Thứ hai, 12/07/2021, 15:02
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-MTTW-BTT ngày 08/01/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamKế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 64/KH-MTTQ-BTT ngày 04/02/2021 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước khu dân cư năm 2021; đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và các tổ chức thành viên để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong tỉnh thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; ... Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền và phát động toàn thể cán bộ, công chức và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả từ đầu năm 2021 đến nay trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức và lồng ghép tuyên truyền được 4.223 cuộc, với 173.143 lượt người dự (trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức và lồng ghép được 76 cuộc với 3.876 lượt người dự).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cụ thể là các “Nhóm tiêu biểu” ở khu dân cư về kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả một cách thiết thực; Phối hợp với Sở Tư pháp hàng tháng đều cung cấp văn bản pháp luật mới cho các “Nhóm tiêu biểu” thông qua “Bản tin công tác tư pháp” và các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn dân cư. Từ đó đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình điểm, thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng các “Nhóm tiêu biểu” về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Bên cạnh đó, còn phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kim Tuyến

Số lượt xem: 1259

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh