Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

2022
Thứ năm, 16/06/2022, 13:36
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đạt một số kết quả sau:

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình hành động số 07 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XVI; Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01 của Bộ Chỉnh trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện Hướng dẫn số: 28/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp... cụ thể: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2022); 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022) bằng nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp chi bộ, chi đoàn, chi hội, ban công tác Mặt trận ấp, khóm; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tin, bài, phát thanh, phát sống...; đăng tải trên các kênh thông tin của MTTQ như: Cổng thông tin điện tử, trang fanpage, nhóm trên facebook của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Kết quả, phối hợp tổ chức được trên 6.000 cuộc, có trên 500 ngàn lượt người dự, theo dõi và chia sẽ. Đặc biệt, Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và các vị nhân sĩ, chức sắc, chức việc tôn giáo có 350 đại biểu tham dự.

- Việc nắm bắt tình hình Nhân dân và phản ảnh đến cấp ủy, chính quyền: MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò tổ giúp việc về thu thập ý kiến, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội. Qua đó, bám sát tình hình tư tưởng của Nhân dân, thực hiện tốt việc báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân mỗi quý/1 lần. Đồng thời thực hiện tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông báo tại các kỳ họp HĐND và Báo báo gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội.

- Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng trên 300 phóng sự, tin, bài, gương điển hình tiêu biểu trong các Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đã tổ chức phát được 06 kỳ (01 kỳ/tháng).

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60, ngày 21/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nhất là, thực hiện Quy định 212, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệm vụ công tác Mặt trận cho 625 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng và Trưởng ban công tác Mặt trận.

Nhìn chung, công tác MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, cụ thể: Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”, chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ và Đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện, đây là cơ sở để các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà thời gian tới; Quyết định số 2663-QĐ/TU, ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh”... Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới sâu sát, chặt chẽ, toàn diện, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 16-KL/TU, ngày 08/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội” trong tình hình mới.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 351

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh