Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc đổi mới hoạt động

Tin hoạt động
Thứ ba, 21/08/2018, 08:55
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc đổi mới hoạt động

 

Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ ở từng địa phương, đơn vị; hoạt động của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng và mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm vụ cách mạng lúc này đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo nền tảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ðể góp phần hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đổi mới nhận thức, đổi mới tổ chức nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Trong những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển thêm nhiều tổ chức thành viên mới. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên hướng mạnh về địa bàn dân cư, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Ðặc biệt, hoạt động giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người gặp khó khăn do hoạn nạn, thiên tai, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” (18/11) hàng năm được Ủy ban Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức đã đi vào nền nếp, nhiều nơi đã trở thành ngày sinh hoạt truyền thống của toàn dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cụ thể hóa triển khai phù hợp với từng loại hình khu dân cư. Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ của nhiều cộng đồng dân cư trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo, từ thiện, y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” được triển khai ngày càng sâu rộng đã góp phần quan trọng vào công tác thoát nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Nhất là việc tổ chức tháng cao điểm “vì người nghèo” hàng năm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và trở thành một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh hàng năm đề phối hợp thống nhất các nội dung hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đồng thời xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng mang tính chuyên môn hơn. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã triển khai nhiều cuộc để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp; đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhận xét tư cách, phẩm chất đảng viên trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng... công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp luôn được coi trọng. Từ đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Cùng với việc đổi mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cũng không ngừng được đổi mới. Nguyên tắc hiệp thương dân chủ được thực hiện ngày càng tốt hơn tạo nên không khí chân thành, cởi mở giữa các thành viên. Hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, lực lượng cộng tác viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp được mở rộng, thu hút đông đảo các nhân sĩ, trí thức có tâm huyết, năng lực tham gia. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên tiếp tục được cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Sự phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chưa đi sâu nghiên cứu từng đối tượng cụ thể để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động còn thiếu cơ chế điều hành thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ, cho nên có hiện tượng trùng lắp, chồng chéo. Công tác tuyên truyền, vận động động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống thoái hóa, biến chất, xuống cấp về đạo đức, lối sống thực dụng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tệ nạn ma túy, mại dâm, An toàn giao thông... đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao.

Thiết nghỉ, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung giải pháp sau:

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ủy ban Mặt trận các cấp, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong việc đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động; chú trọng đưa vào nội dung chương trình phối hợp những vấn đề cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ, nâng cao dân trí.

2. Hướng mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc về cơ sở, tập trung cho cơ sở; đổi mới phương thức quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các tổ chức thành viên; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và ban, ngành các cấp.

3. Tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội (Theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); tổ chức triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

4. Vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ); tăng cường các diễn đàn nhân dân, tổ chức đối thoại… nhằm tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức để xây dựng quê hương, đất nước.

5. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

6. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, động viên các tầng lớp nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống. Đẩy mạnh hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trọng Nghĩa-MTTQ tỉnh

Số lượt xem: 750

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh