Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null MTTQ các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/03/2020, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
MTTQ các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

 

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng, tuyên truyền chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 như sau:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tập trung góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp ý các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực vào mục tiêu phát triển đất nước, của địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Chú trọng phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, phân công nhiệm vụ tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến các giới, từng nhóm người dân cần được tuyên truyền trên địa bàn dân cư.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp xây dựng Đảng xây dựng chính quyền giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát 02 chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định 124-QĐ/TW (giám sát thường xuyên và giám sát đột xuất khi có thông tin) và một số nội dung theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình, thực hiện có trọng tâm và đặt hiệu quả, tác dụng qua giám sát lên trên hết, chú trọng việc giám sát công khai kết luận thanh tra của các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đồng thời, cần chú ý tăng cường hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản (giám sát văn bản) của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.  

Đối với công tác phản biện xã hội:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì với sự tham gia của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn, các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan; đồng thời, tiến hành phản biện kịp thời, đảm bảo tính khách quan, khoa học, xây dựng, phù hợp với các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật. Việc tổ chức các hoạt động phản biện xã hội phải có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo văn bản dự thảo và các cơ quan có liên quan, bảo đảm hiệu quả. Hoạt động phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là các dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch có liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã lựa chọn nội dung phản biện xã hội có liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mình và được đa số Nhân dân quan tâm như: Các dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch...

Về công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo Nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân; tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Đề xuất biện pháp giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Kế hoạch số 85/KH-UBMTTQ ngày 24/04/2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tổ chức triển khai thực Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11); phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia tiếp công dân và xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020...

Kim Tuyến

Số lượt xem: 1102

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh