Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI

2022
Thứ tư, 22/06/2022, 09:42
Màu chữ Cỡ chữ
MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, các chương trình, kế hoạch về dạy nghề cho lao động nông thôn đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế: tuyên truyền, phổ biến thông qua lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các hoạt động ở cộng đồng dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, loa lưu động,… lồng ghép vào thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chủ động tham gia phối hợp thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn với các hình thức phù hợp; tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước phổ biến, tuyên truyền, tư vấn dạy nghề cho các đoàn viên, hội viên, cộng tác viên; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan tập trung dạy nghề, tư vấn học nghề, tạo việc làm cho đoàn viên, hội viên thanh niên ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu lao động của các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyển nghề; dạy nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, hiệu quả cao và bền vững. Kết quả phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 148.582 lao động, trong đó có 3.883 người lao động thuộc hộ nghèo qua đào tạo có việc làm và thoát nghèo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động thông qua xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả đem lại hiệu quả kinh kế cao, góp phần giảm nghèo bền vững như: sản xuất lúa theo hướng liên kết cánh đồng lớn; nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học; tổ hợp tác phát triển kinh tế; mô hình nuôi động vật hoang dã như: cá sấu, rắn, ba ba, ếch, cá chình; mô hình nuôi thủy sản kết hợp như lúa – tôm; tôm – cá; mô hình sản xuất muối chất lượng cao...Hiện toàn tỉnh đã xây dựng nhân rộng 966 mô hình, 37.187 thành viên, do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp chủ trì phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thời gian qua đã tích cực quan tâm tăng cường giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, qua đó đưa ra những ý kiến đóng góp, kiến nghị các ngành chức năng nghiên cứu xây dựng văn bản trong việc quản lý Nhà nước liên quan đến dạy nghề cho lao động nông thôn để thực hiện tốt các mục tiêu của các Chương trình, kế hoạch về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác khen thưởng, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện Chỉ thị số 19 và các Chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác dạy nghề cho lao động nông thôn được trên 2.744 cuộc, có 94.661 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần thực hiện đạt được nhiều kết quả như: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có sự quan tâm, xác định được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác dạy nghề cho lao động nôn thôn; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm; Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, từ đó thu hút được người lao động nông thôn tham gia các lớp dạy nghề. Góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề (đến cuối năm 2021 đạt 63%), cũng như giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân (cuối năm 2021 tổng thu nhập bình quân là 58.67 triệu đồng/người/năm), giảm nghèo bền vững (cuối năm 2021 có tỷ lệ hộ nghèo là 0,35%, tỷ lệ hộ cận nghèo 1,34%), phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (có 04/07 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó: thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi đang trình Trung ương thẩm định; 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 47 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 78 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 512/512 ấp, khóm văn hóa; 202.890/214.794 gia đình đạt chuẩn văn hoá, đạt 94,46%).

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động một số nơi từng lúc chưa được quan tâm tổ chức thực hiện, hiệu quả chưa cao, xem nhẹ công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các trung tâm cấp huyện còn nhiều khó khăn so với yêu cầu; nhiều lao động nông thôn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đào tạo nghề; lao động học một số nghề phi nông nghiệp chưa tìm được việc làm, do thị trường tại chỗ không có nhu cầu và do tay nghề của người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu; một số lao động học nghề nông nghiệp, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ rất khó khăn…

Để tiếp tục phối hợp tham gia thực hiện tốt công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ: Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, lồng ghép với thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; khuyến khích, vận động người lao ở nông thôn tham gia học nghề, có việc làm, nâng cao thu nhập; Tuyên truyền về quyền và lợi ích của người được đào tạo nghề khi tham gia vào hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, phát huy, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả và mạnh dạn xây dựng mô hình mới phù hợp với sự phát triển của từng địa phương để góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống của Nhân dân, góp phần rút ngắn khoảng cách trên tất cả các mặt trong đời sống xã hội giữa người dân thành thị và nông thôn; Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông thôn; Đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự án, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn; Kịp thời biểu dương gương điển hình trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, gương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao;…

     Duy Khương

Số lượt xem: 30

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh