Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Năm 2023
Thứ tư, 12/04/2023, 07:59
Màu chữ Cỡ chữ
MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (gọi tắt là Cuộc vận động) và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 03-CT/TW) Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư; tăng cường vận động Nhân dân đấu tranh, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Công Thương đã ký Kế hoạch phối hợp số: 157/KHPH-MTTQ-SCT, ngày 16/02/2023 về đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới tại tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nội dụng trọng tâm như: 

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động, nhất là Chỉ thị số 03-CT/TW; Kế hoạch số 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ, ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, mở rộng thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa theo hướng truyền thống và hiện đại, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử; triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; tổ chức các chuyến hàng Việt về nông thôn, các điểm bán hàng Việt... Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; gắn với thực hiện phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt...Tổ chức tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg, ngày 17/3/2021); mạnh dạn đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Để triển khai có hiệu quả nội dung trọng tâm của Kế hoạch phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các trang thông tin nội bộ, website, zalo, facebook... của MTTQ và các tổ chức thành viên. Thông tin, giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy đến người tiêu dùng; vận động, kết nối, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia tiêu thụ nông sản cho các địa phương, tham gia các hoạt động bình ổn giá cả thị trường góp phần ổn định thị trường, an sinh xã hội. Phối hợp tổ chức chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tuyên truyền các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” trong khuôn khổ triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025. Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người dân trong đấu tranh tố giác hàng giả, hàng kém chất lượng. Phát huy vai trò giám sát xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân giám sát, phát hiện, tố giác hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác. Cử đại diện tham gia đầy đủ một số đoàn kiểm tra của Sở Công Thương liên quan đến hoạt động tăng cường phát triển Cuộc vận động; mời đại diện Sở Công Thương tham gia một số hoạt động kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương thông qua cổng thông tin điện tử nội bộ của ngành và phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến Cuộc vận động. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương gương mẫu hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Triển khai có hiệu quả Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm hình đến năm 2045”; Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025 với trọng tâm phát triển thị trường trong nước nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường trong nước với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường trong nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, trong phân phối và tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam; các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn... Cử đại diện tham gia trao đổi thông tin tại các Hội nghị phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương; tham gia một số đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương; mời đại diện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia một số đoàn kiểm tra của Sở Công Thương liên quan đến hoạt động tăng cường triển khai Cuộc vận động. Tổ chức các hoạt động phù hợp để khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu, có uy tín đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động.

     Duy Khương

Số lượt xem: 377

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh