Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nội dung trọng tâm hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023

Năm 2023
Thứ tư, 08/03/2023, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Nội dung trọng tâm hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023

Để góp phần tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, thông qua đó, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện phù hợp với tình hình địa phương nhằm tái hiện, giới thiệu quảng bá về văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở địa phương tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, nhất là những dịp “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (18/11). Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ sở; duy trì, phát triển các đội, nhóm dân ca, dân vũ các dân tộc, phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ổn định về chính trị, dân chủ, hòa thuận, nhân ái giàu bản sắc dân tộc, có môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, hàng năm xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng… gắn việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương.

Đào Sơn - Ủy ban MTTQVN tỉnh

Số lượt xem: 84

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh