Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc:

Năm 2021
Thứ ba, 01/11/2022, 07:55
Màu chữ Cỡ chữ
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc:

TỪNG BƯỚC LAN TỎA TRONG ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN

Ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư. Điều 11, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/6/2015 cũng xác định: “Ngày 18/11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện phong “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm vì người nghèo (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11) và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc... Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận cấp cơ sở có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Qua gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho thấy, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư từng bước có sức lan tỏa trong đời sống chính trị của nhân dân. Với tỉnh Bạc Liêu, trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức ở đều khắp ở các khu dân cư. Tổ chức Ngày hội cơ bản có tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có sự tham gia khá đông đủ của nhân dân trong khu dân cư, của cán bộ, đảng viên cư trú trên đia ban. Nội dung, hình thức của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trong cả “phần lễ và phần hội”. Phần lễ được thực hiện các nội dung như tuyên truyền về truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của địa phương, thông tin báo cáo kết quả xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân và tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhất là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó nhân dân góp ý những mặt làm được, những mặt chưa làm được, những kinh nghiệm, để từ đó đưa ra những giải pháp, để tao sự đồng thuận trong nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân; mặt khác, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng để tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư. Phần hội được tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là tổ chức các trò chơi dân gian tạo sinh khí vui tươi, tạo tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Với những nội dung thiết thực, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã đáp ứng đúng nguyện vọng thiết tha và chính đáng của nhân dân, qua đó động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu quốc, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và chào mừng Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 có ý nghĩa, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn chỉ đạo số 535-CV/TU, ngày 06/10/2022 về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nội dung như:  Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng 10 tháng năm 2022. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có trách nhiệm với cộng đồng, có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”....

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, bằng hình thức phù hợp, thiết thực; không phô trương hình thức và tổ chức không quá 01 ngày (bao gồm cả phần lễ và phần hội), thời gian diễn ra từ ngày 01/11/2022 đến ngày 18/11/2022. Các hoạt động kỷ niệm phải có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả gắn với phát động phong trào đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành các cấp trong tỉnh có trách nhiệm tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân năm 2022 thuộc địa bàn phụ trách và khu dân cư nơi mình cư trú, đây là một trong những nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị phải tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nơi cư trú, nhằm tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân và góp phần cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 thành công.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh, hy vọng rằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 trên đia bàn tỉnh sẽ đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, tạo sức sức lan tỏa trong đời sống chính trị của nhân dân. Những kết quả và kinh nghiệm quý báu có được trong quá trình vận động, tập hợp nhân dân tham gia Ngày hội là tiền đề, cơ sở thực tiễn để tiếp tục duy trì, củng cố, đổi mới và ngày càng mở rộng sự kết nối cộng đồng, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.    

Trần Doãn Cầm

Số lượt xem: 1807

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh