Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ cốt lõi của Mặt trận

2022
Thứ tư, 05/01/2022, 14:44
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ cốt lõi của Mặt trận

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trong của đất nước, của tỉnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng diễn ra thành công tốt đẹp; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và cũng là năm mà Tỉnh ủy tập trung khá nhiều trong việc nghiêm cứu xây dựng 11 Nghị quyết chuyên đề trong 01 năm (tính từ tháng 12/2020 - 12/2021), cho thấy sự quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; tạo động lực bước đầu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, năm 2021 đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức mới; nhất là, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư diễn biến phức tạp, với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn; đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế -xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Mặc dù, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Mặt trận Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ giữ Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên và chính quyền và sự quyết tâm chính trị cao của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, đặc biệt là sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, ta có quyền tự hào và khẳng định rằng: Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Những kết quả đó chính là sức mạnh của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân bắt nguồn từ truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nét nổi bật được thể hiện đó là, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước bằng những kết quả cụ thễ như đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động; phối hợp tổ chức triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và địa phương cho các chức sắc tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thờ tự của đồng bào dân tộc, tôn giáo được trùng tu, sửa chữa, xây dựng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, tấn phong chức sắc, tổ chức lễ hội…; tổ chức các hoạt động lễ hội, tết cổ truyền cho đồng bào dân tộc, tôn giáo, các gia đình chính sách, hộ nghèo… Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tiêu biểu là việc Mặt trận các cấp đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả toàn tỉnh hiện có 07/07 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 29 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 78 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 512/512 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 200.607/213.043 gia đình đạt chuẩn văn hoá, đạt 94,2% và 512/512 quy ước khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, gắn với thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” và vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Trong năm 2021 Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp vận động quỹ “An sinh xã hội - Vì người nghèo”  được trên 76 tỷ 816 triệu đồng, trong đó quỹ “Vì người nghèo” trên 17 tỷ 702 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covd-19. Đồng thời, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm vận động quyên góp, hỗ trợ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, kết quả đã tiếp nhận với tổng số tiền và hiện vật quy ra thành tiền trên 90 tỷ đồng (trong đó: tiền mặt trên 33 tỷ 545 trăm triệu đồng, hiện vật quy ra thành tiền trên 56 tỷ 500 triệu đồng).  

Tham gia, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri. Tổ chức các hoạt động giám sát như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ  năm 2016 đến tháng 10 năm 2021; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi tiêu cực; tham gia công tác hòa giải trong nội bộ Nhân dân; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh với cấp ủy, chính quyền; cùng chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục hưởng ứng, tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp nguồn lực để mua Vắc xin tiêm cho toàn thể người lao động và Nhân dân trong tỉnh và cứu trợ cho đồng bào gặp khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”.

Thứ hai, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng đồng tâm - hiệp lực với Đảng bộ và chính quyền phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thứ ba, chú trọng việc vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy và chính quyền; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;

Thứ tư, mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải thực sự đổi mới, bám sát các các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thứ năm, tăng cường chức năng hoạt động giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan chính quyền các cấp theo quy định; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của MTTQ trong tình hình mới”, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08/CTr-UBMTTQ ngày 07/12/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; Quan tâm các hình thức tập hợp quần chúng, nhằm thu hút thêm đoàn viên, hội viên vào tổ chức và kết nạp thêm các tổ chức thành viên mới. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo.

Thiết nghỉ, với tiền đề đã có, công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ đạt được những kết quả thiết thực, quan trọng trong năm 2022, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Số lượt xem: 1550

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh