Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Năm 2023
Thứ tư, 08/03/2023, 14:40
Màu chữ Cỡ chữ
Phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thực hiện Chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 161/KH-MTTQ-BTT ngày 02/3/2023 phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, các tổ chức thành viên Mặt trận đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-BCA của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;…Xác định công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” và các phong trào khác.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và các tổ chức thành viên lồng ghép xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức phù hợp trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, từng khu dân cư. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng cố và tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận tham gia xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, tổ chức phối hợp ký kết gia đình, khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm, khu dân cư tự quản an toàn giao thông,…Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phối hợp với chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa; lựa chọn, xây dựng những điểm sáng, những mô hình có hiệu quả để nhân rộng phù hợp; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm; đồng thời, tiếp tục phối hợp rà soát, loại bỏ các mô hình hoạt động kém hiệu quả, không còn phù hợp; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác, sức mạnh to lớn của Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; các tổ chức đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các gia đình để quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, để sớm ổn định cuộc sống, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ tái phạm tội…

Duy Khương

Số lượt xem: 74

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh